ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرنوش درستکار، هایده صابری، نسرین باقری، (1398). ارایه مدل ساختاری مشارکت اجتماعی بر مبنای خودکارآمدی، هویت اجتماعی و تاب آوری بر اساس نقش میانجیگری امید، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62(6)، 495-502. magiran.com/p2105085
Arnoosh Dorostkar, Hayede Saberi, Nasrin Bagheri, (2019). Presenting a Structural Model of Social Participation Based on Self-efficacy, Social Identity and Resilience Based on the Hope Mediation Role, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62(6), 495-502. magiran.com/p2105085
آرنوش درستکار، هایده صابری، نسرین باقری، ارایه مدل ساختاری مشارکت اجتماعی بر مبنای خودکارآمدی، هویت اجتماعی و تاب آوری بر اساس نقش میانجیگری امید. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1398؛ 62(6): 495-502. magiran.com/p2105085
Arnoosh Dorostkar, Hayede Saberi, Nasrin Bagheri, Presenting a Structural Model of Social Participation Based on Self-efficacy, Social Identity and Resilience Based on the Hope Mediation Role, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 2019; 62(6): 495-502. magiran.com/p2105085
آرنوش درستکار، هایده صابری، نسرین باقری، "ارایه مدل ساختاری مشارکت اجتماعی بر مبنای خودکارآمدی، هویت اجتماعی و تاب آوری بر اساس نقش میانجیگری امید"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 62، شماره 6 (1398): 495-502. magiran.com/p2105085
Arnoosh Dorostkar, Hayede Saberi, Nasrin Bagheri, "Presenting a Structural Model of Social Participation Based on Self-efficacy, Social Identity and Resilience Based on the Hope Mediation Role", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences 62, no.6 (2019): 495-502. magiran.com/p2105085
آرنوش درستکار، هایده صابری، نسرین باقری، (1398). 'ارایه مدل ساختاری مشارکت اجتماعی بر مبنای خودکارآمدی، هویت اجتماعی و تاب آوری بر اساس نقش میانجیگری امید'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62(6)، صص.495-502. magiran.com/p2105085
Arnoosh Dorostkar, Hayede Saberi, Nasrin Bagheri, (2019). 'Presenting a Structural Model of Social Participation Based on Self-efficacy, Social Identity and Resilience Based on the Hope Mediation Role', Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62(6), pp.495-502. magiran.com/p2105085
آرنوش درستکار؛ هایده صابری؛ نسرین باقری. "ارایه مدل ساختاری مشارکت اجتماعی بر مبنای خودکارآمدی، هویت اجتماعی و تاب آوری بر اساس نقش میانجیگری امید". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62 ،6 ، 1398، 495-502. magiran.com/p2105085
Arnoosh Dorostkar; Hayede Saberi; Nasrin Bagheri. "Presenting a Structural Model of Social Participation Based on Self-efficacy, Social Identity and Resilience Based on the Hope Mediation Role", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62, 6, 2019, 495-502. magiran.com/p2105085
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال