ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید میرهاشمی، داریوش یاراحمدی، سیامک شرفی، سعید فرزین ، (1399). بهبود عملکرد ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم جنگل تصادفی در پیش بینی جریان رودخانه خرم آباد با استفاده از نویززدایی غیریکنواخت داده ها و الگوریتم سیمپلکس، مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 13(47)، 40. magiran.com/p2105114
H. Mirhashemi, D. Yarahmadi, S. Sharafi, S. Farzin, (2020). Improvement of Support Vector Machine and Random Forest Algorithm in Predicting Khorramabad River Flow Using Non-uniform De-Noising of data and Simplex Algorithm, Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering, 13(47), 40. magiran.com/p2105114
حمید میرهاشمی، داریوش یاراحمدی، سیامک شرفی، سعید فرزین ، بهبود عملکرد ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم جنگل تصادفی در پیش بینی جریان رودخانه خرم آباد با استفاده از نویززدایی غیریکنواخت داده ها و الگوریتم سیمپلکس. مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 1399؛ 13(47): 40. magiran.com/p2105114
H. Mirhashemi, D. Yarahmadi, S. Sharafi, S. Farzin, Improvement of Support Vector Machine and Random Forest Algorithm in Predicting Khorramabad River Flow Using Non-uniform De-Noising of data and Simplex Algorithm, Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering, 2020; 13(47): 40. magiran.com/p2105114
حمید میرهاشمی، داریوش یاراحمدی، سیامک شرفی، سعید فرزین ، "بهبود عملکرد ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم جنگل تصادفی در پیش بینی جریان رودخانه خرم آباد با استفاده از نویززدایی غیریکنواخت داده ها و الگوریتم سیمپلکس"، مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران 13، شماره 47 (1399): 40. magiran.com/p2105114
H. Mirhashemi, D. Yarahmadi, S. Sharafi, S. Farzin, "Improvement of Support Vector Machine and Random Forest Algorithm in Predicting Khorramabad River Flow Using Non-uniform De-Noising of data and Simplex Algorithm", Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering 13, no.47 (2020): 40. magiran.com/p2105114
حمید میرهاشمی، داریوش یاراحمدی، سیامک شرفی، سعید فرزین ، (1399). 'بهبود عملکرد ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم جنگل تصادفی در پیش بینی جریان رودخانه خرم آباد با استفاده از نویززدایی غیریکنواخت داده ها و الگوریتم سیمپلکس'، مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 13(47)، صص.40. magiran.com/p2105114
H. Mirhashemi, D. Yarahmadi, S. Sharafi, S. Farzin, (2020). 'Improvement of Support Vector Machine and Random Forest Algorithm in Predicting Khorramabad River Flow Using Non-uniform De-Noising of data and Simplex Algorithm', Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering, 13(47), pp.40. magiran.com/p2105114
حمید میرهاشمی؛ داریوش یاراحمدی؛ سیامک شرفی؛ سعید فرزین . "بهبود عملکرد ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم جنگل تصادفی در پیش بینی جریان رودخانه خرم آباد با استفاده از نویززدایی غیریکنواخت داده ها و الگوریتم سیمپلکس". مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 13 ،47 ، 1399، 40. magiran.com/p2105114
H. Mirhashemi; D. Yarahmadi; S. Sharafi; S. Farzin. "Improvement of Support Vector Machine and Random Forest Algorithm in Predicting Khorramabad River Flow Using Non-uniform De-Noising of data and Simplex Algorithm", Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering, 13, 47, 2020, 40. magiran.com/p2105114
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال