ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Maryam Kazemkhanloo, Manijeh Nourian, Saleheh Tajalli, Maryam Rassuli, Fateme Salmani, Minoo Fallahi, (2020). Drug Calculation Cards and Medication Errors in the Neonatal Intensive Care Units, Advances in Nursing & Midwifery, 28(4), 13-19. magiran.com/p2105367
Maryam Kazemkhanloo, Manijeh Nourian, Saleheh Tajalli, Maryam Rassuli, Fateme Salmani, Minoo Fallahi, Drug Calculation Cards and Medication Errors in the Neonatal Intensive Care Units, Advances in Nursing & Midwifery, 2020; 28(4): 13-19. magiran.com/p2105367
Maryam Kazemkhanloo, Manijeh Nourian, Saleheh Tajalli, Maryam Rassuli, Fateme Salmani, Minoo Fallahi, "Drug Calculation Cards and Medication Errors in the Neonatal Intensive Care Units", Advances in Nursing & Midwifery 28, no.4 (2020): 13-19. magiran.com/p2105367
Maryam Kazemkhanloo, Manijeh Nourian, Saleheh Tajalli, Maryam Rassuli, Fateme Salmani, Minoo Fallahi, (2020). 'Drug Calculation Cards and Medication Errors in the Neonatal Intensive Care Units', Advances in Nursing & Midwifery, 28(4), pp.13-19. magiran.com/p2105367
Maryam Kazemkhanloo; Manijeh Nourian; Saleheh Tajalli; Maryam Rassuli; Fateme Salmani; Minoo Fallahi. "Drug Calculation Cards and Medication Errors in the Neonatal Intensive Care Units", Advances in Nursing & Midwifery, 28, 4, 2020, 13-19. magiran.com/p2105367
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال