ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ارژنگ فریدونی، علیرضا حیدریی، زهرا افتخار صعادی، پروین احتشام زاده، رضا پاشا، (1399). مقایسه اثربخشی آموزش های ذهن آگاهی و شادکامی بر تعامل والد- کودک در مادران کودکان مضطرب پیش دبستانی؛ مطالعه موردی: مادران کودکان مضطرب پیش دبستانی شهرکرد در سال 1398، مجله تحقیقات سلامت، 9(1)، 37-45. magiran.com/p2105374
Arjang Fereydooni, Alireza Heidari, Zahra Eftekhar Saadi, Parvin Ehteshamzadeh, Reza Pasha, (2020). Comparison of Effectiveness of Mindfulness and Happiness Training in Promoting Parent-Child Interaction Case Study: Mothers of Anxious Preschool Children in Shahrekord city, Southwest of Iran, 2018, Journal of Community Health Research, 9(1), 37-45. magiran.com/p2105374
ارژنگ فریدونی، علیرضا حیدریی، زهرا افتخار صعادی، پروین احتشام زاده، رضا پاشا، مقایسه اثربخشی آموزش های ذهن آگاهی و شادکامی بر تعامل والد- کودک در مادران کودکان مضطرب پیش دبستانی؛ مطالعه موردی: مادران کودکان مضطرب پیش دبستانی شهرکرد در سال 1398. مجله تحقیقات سلامت، 1399؛ 9(1): 37-45. magiran.com/p2105374
Arjang Fereydooni, Alireza Heidari, Zahra Eftekhar Saadi, Parvin Ehteshamzadeh, Reza Pasha, Comparison of Effectiveness of Mindfulness and Happiness Training in Promoting Parent-Child Interaction Case Study: Mothers of Anxious Preschool Children in Shahrekord city, Southwest of Iran, 2018, Journal of Community Health Research, 2020; 9(1): 37-45. magiran.com/p2105374
ارژنگ فریدونی، علیرضا حیدریی، زهرا افتخار صعادی، پروین احتشام زاده، رضا پاشا، "مقایسه اثربخشی آموزش های ذهن آگاهی و شادکامی بر تعامل والد- کودک در مادران کودکان مضطرب پیش دبستانی؛ مطالعه موردی: مادران کودکان مضطرب پیش دبستانی شهرکرد در سال 1398"، مجله تحقیقات سلامت 9، شماره 1 (1399): 37-45. magiran.com/p2105374
Arjang Fereydooni, Alireza Heidari, Zahra Eftekhar Saadi, Parvin Ehteshamzadeh, Reza Pasha, "Comparison of Effectiveness of Mindfulness and Happiness Training in Promoting Parent-Child Interaction Case Study: Mothers of Anxious Preschool Children in Shahrekord city, Southwest of Iran, 2018", Journal of Community Health Research 9, no.1 (2020): 37-45. magiran.com/p2105374
ارژنگ فریدونی، علیرضا حیدریی، زهرا افتخار صعادی، پروین احتشام زاده، رضا پاشا، (1399). 'مقایسه اثربخشی آموزش های ذهن آگاهی و شادکامی بر تعامل والد- کودک در مادران کودکان مضطرب پیش دبستانی؛ مطالعه موردی: مادران کودکان مضطرب پیش دبستانی شهرکرد در سال 1398'، مجله تحقیقات سلامت، 9(1)، صص.37-45. magiran.com/p2105374
Arjang Fereydooni, Alireza Heidari, Zahra Eftekhar Saadi, Parvin Ehteshamzadeh, Reza Pasha, (2020). 'Comparison of Effectiveness of Mindfulness and Happiness Training in Promoting Parent-Child Interaction Case Study: Mothers of Anxious Preschool Children in Shahrekord city, Southwest of Iran, 2018', Journal of Community Health Research, 9(1), pp.37-45. magiran.com/p2105374
ارژنگ فریدونی؛ علیرضا حیدریی؛ زهرا افتخار صعادی؛ پروین احتشام زاده؛ رضا پاشا. "مقایسه اثربخشی آموزش های ذهن آگاهی و شادکامی بر تعامل والد- کودک در مادران کودکان مضطرب پیش دبستانی؛ مطالعه موردی: مادران کودکان مضطرب پیش دبستانی شهرکرد در سال 1398". مجله تحقیقات سلامت، 9 ،1 ، 1399، 37-45. magiran.com/p2105374
Arjang Fereydooni; Alireza Heidari; Zahra Eftekhar Saadi; Parvin Ehteshamzadeh; Reza Pasha. "Comparison of Effectiveness of Mindfulness and Happiness Training in Promoting Parent-Child Interaction Case Study: Mothers of Anxious Preschool Children in Shahrekord city, Southwest of Iran, 2018", Journal of Community Health Research, 9, 1, 2020, 37-45. magiran.com/p2105374
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال