ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طالب نظری، مجتبی بارانی مطلق، اسماعیل دردی پور، رضا قربانی نصرآبادی، سمیه سفیدگر شاهکلایی، (1398). مقایسه مصرف خاکی، محلول پاشی و همراه با آب آبیاری اسید هیومیک بر برخی ویژگی های رشدی و فراهمی آهن و فسفر در گیاه کلزا، مجله مهندسی زراعی، 42(4)، 1-14. magiran.com/p2105452
T. Nazari, M. Baranimotlgh , E. Dordipour, R. Ghorbani Nasrabadi, S. Sefidgar Shahkolaee, (2020). Comparison of soil, foliar and fertigation application of humic acid on growth parameters and availability of iron and phosphorous of canola, Journal of Agricultural Engineering, 42(4), 1-14. magiran.com/p2105452
طالب نظری، مجتبی بارانی مطلق، اسماعیل دردی پور، رضا قربانی نصرآبادی، سمیه سفیدگر شاهکلایی، مقایسه مصرف خاکی، محلول پاشی و همراه با آب آبیاری اسید هیومیک بر برخی ویژگی های رشدی و فراهمی آهن و فسفر در گیاه کلزا. مجله مهندسی زراعی، 1398؛ 42(4): 1-14. magiran.com/p2105452
T. Nazari, M. Baranimotlgh , E. Dordipour, R. Ghorbani Nasrabadi, S. Sefidgar Shahkolaee, Comparison of soil, foliar and fertigation application of humic acid on growth parameters and availability of iron and phosphorous of canola, Journal of Agricultural Engineering, 2020; 42(4): 1-14. magiran.com/p2105452
طالب نظری، مجتبی بارانی مطلق، اسماعیل دردی پور، رضا قربانی نصرآبادی، سمیه سفیدگر شاهکلایی، "مقایسه مصرف خاکی، محلول پاشی و همراه با آب آبیاری اسید هیومیک بر برخی ویژگی های رشدی و فراهمی آهن و فسفر در گیاه کلزا"، مجله مهندسی زراعی 42، شماره 4 (1398): 1-14. magiran.com/p2105452
T. Nazari, M. Baranimotlgh , E. Dordipour, R. Ghorbani Nasrabadi, S. Sefidgar Shahkolaee, "Comparison of soil, foliar and fertigation application of humic acid on growth parameters and availability of iron and phosphorous of canola", Journal of Agricultural Engineering 42, no.4 (2020): 1-14. magiran.com/p2105452
طالب نظری، مجتبی بارانی مطلق، اسماعیل دردی پور، رضا قربانی نصرآبادی، سمیه سفیدگر شاهکلایی، (1398). 'مقایسه مصرف خاکی، محلول پاشی و همراه با آب آبیاری اسید هیومیک بر برخی ویژگی های رشدی و فراهمی آهن و فسفر در گیاه کلزا'، مجله مهندسی زراعی، 42(4)، صص.1-14. magiran.com/p2105452
T. Nazari, M. Baranimotlgh , E. Dordipour, R. Ghorbani Nasrabadi, S. Sefidgar Shahkolaee, (2020). 'Comparison of soil, foliar and fertigation application of humic acid on growth parameters and availability of iron and phosphorous of canola', Journal of Agricultural Engineering, 42(4), pp.1-14. magiran.com/p2105452
طالب نظری؛ مجتبی بارانی مطلق؛ اسماعیل دردی پور؛ رضا قربانی نصرآبادی؛ سمیه سفیدگر شاهکلایی. "مقایسه مصرف خاکی، محلول پاشی و همراه با آب آبیاری اسید هیومیک بر برخی ویژگی های رشدی و فراهمی آهن و فسفر در گیاه کلزا". مجله مهندسی زراعی، 42 ،4 ، 1398، 1-14. magiran.com/p2105452
T. Nazari; M. Baranimotlgh ; E. Dordipour; R. Ghorbani Nasrabadi; S. Sefidgar Shahkolaee. "Comparison of soil, foliar and fertigation application of humic acid on growth parameters and availability of iron and phosphorous of canola", Journal of Agricultural Engineering, 42, 4, 2020, 1-14. magiran.com/p2105452
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال