ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم شیرمحمدی، حسینعلی علیخانی، احمدعلی پوربابایی، حسن اعتصامی، (1398). بررسی توان کلنیزاسیون و تاثیر باکتری های حل کننده فسفات جداسازی شده از دیم زارها بر شاخص های رشد گندم در تنش های کم آبی و شوری، مجله مهندسی زراعی، 42(4)، 41-53. magiran.com/p2105455
E. Shirmohammadi, H.A. Alikhani , A.A. Pourbabaee, H. Etesami, (2020). Study of colonization ability and effect of phosphate solubilizing bacteria isolated from dry-land farming on wheat growth indices under stresses of water deficit and salinity, Journal of Agricultural Engineering, 42(4), 41-53. magiran.com/p2105455
ابراهیم شیرمحمدی، حسینعلی علیخانی، احمدعلی پوربابایی، حسن اعتصامی، بررسی توان کلنیزاسیون و تاثیر باکتری های حل کننده فسفات جداسازی شده از دیم زارها بر شاخص های رشد گندم در تنش های کم آبی و شوری. مجله مهندسی زراعی، 1398؛ 42(4): 41-53. magiran.com/p2105455
E. Shirmohammadi, H.A. Alikhani , A.A. Pourbabaee, H. Etesami, Study of colonization ability and effect of phosphate solubilizing bacteria isolated from dry-land farming on wheat growth indices under stresses of water deficit and salinity, Journal of Agricultural Engineering, 2020; 42(4): 41-53. magiran.com/p2105455
ابراهیم شیرمحمدی، حسینعلی علیخانی، احمدعلی پوربابایی، حسن اعتصامی، "بررسی توان کلنیزاسیون و تاثیر باکتری های حل کننده فسفات جداسازی شده از دیم زارها بر شاخص های رشد گندم در تنش های کم آبی و شوری"، مجله مهندسی زراعی 42، شماره 4 (1398): 41-53. magiran.com/p2105455
E. Shirmohammadi, H.A. Alikhani , A.A. Pourbabaee, H. Etesami, "Study of colonization ability and effect of phosphate solubilizing bacteria isolated from dry-land farming on wheat growth indices under stresses of water deficit and salinity", Journal of Agricultural Engineering 42, no.4 (2020): 41-53. magiran.com/p2105455
ابراهیم شیرمحمدی، حسینعلی علیخانی، احمدعلی پوربابایی، حسن اعتصامی، (1398). 'بررسی توان کلنیزاسیون و تاثیر باکتری های حل کننده فسفات جداسازی شده از دیم زارها بر شاخص های رشد گندم در تنش های کم آبی و شوری'، مجله مهندسی زراعی، 42(4)، صص.41-53. magiran.com/p2105455
E. Shirmohammadi, H.A. Alikhani , A.A. Pourbabaee, H. Etesami, (2020). 'Study of colonization ability and effect of phosphate solubilizing bacteria isolated from dry-land farming on wheat growth indices under stresses of water deficit and salinity', Journal of Agricultural Engineering, 42(4), pp.41-53. magiran.com/p2105455
ابراهیم شیرمحمدی؛ حسینعلی علیخانی؛ احمدعلی پوربابایی؛ حسن اعتصامی. "بررسی توان کلنیزاسیون و تاثیر باکتری های حل کننده فسفات جداسازی شده از دیم زارها بر شاخص های رشد گندم در تنش های کم آبی و شوری". مجله مهندسی زراعی، 42 ،4 ، 1398، 41-53. magiran.com/p2105455
E. Shirmohammadi; H.A. Alikhani ; A.A. Pourbabaee; H. Etesami. "Study of colonization ability and effect of phosphate solubilizing bacteria isolated from dry-land farming on wheat growth indices under stresses of water deficit and salinity", Journal of Agricultural Engineering, 42, 4, 2020, 41-53. magiran.com/p2105455
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال