ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نفیسه یغماییان مهابادی، ناهید نوبهار دیلمی، مستانه رحیمی مشکله، علی قاطمی چوکامی، (1398). تاثیر توپوگرافی بر ویژگی های خاک، عملکرد و کیفیت چای در منطقه ی لاهیجان، مجله مهندسی زراعی، 42(4)، 55-74. magiran.com/p2105456
N. Yaghmaeian Mahabadi , N. Nobahar Deylami, M. Rahimi Mashkaleh, A. Fatemi Chookami, (2020). Effect of topography on soil properties, yield and quality of tea in Lahijan region, Journal of Agricultural Engineering, 42(4), 55-74. magiran.com/p2105456
نفیسه یغماییان مهابادی، ناهید نوبهار دیلمی، مستانه رحیمی مشکله، علی قاطمی چوکامی، تاثیر توپوگرافی بر ویژگی های خاک، عملکرد و کیفیت چای در منطقه ی لاهیجان. مجله مهندسی زراعی، 1398؛ 42(4): 55-74. magiran.com/p2105456
N. Yaghmaeian Mahabadi , N. Nobahar Deylami, M. Rahimi Mashkaleh, A. Fatemi Chookami, Effect of topography on soil properties, yield and quality of tea in Lahijan region, Journal of Agricultural Engineering, 2020; 42(4): 55-74. magiran.com/p2105456
نفیسه یغماییان مهابادی، ناهید نوبهار دیلمی، مستانه رحیمی مشکله، علی قاطمی چوکامی، "تاثیر توپوگرافی بر ویژگی های خاک، عملکرد و کیفیت چای در منطقه ی لاهیجان"، مجله مهندسی زراعی 42، شماره 4 (1398): 55-74. magiran.com/p2105456
N. Yaghmaeian Mahabadi , N. Nobahar Deylami, M. Rahimi Mashkaleh, A. Fatemi Chookami, "Effect of topography on soil properties, yield and quality of tea in Lahijan region", Journal of Agricultural Engineering 42, no.4 (2020): 55-74. magiran.com/p2105456
نفیسه یغماییان مهابادی، ناهید نوبهار دیلمی، مستانه رحیمی مشکله، علی قاطمی چوکامی، (1398). 'تاثیر توپوگرافی بر ویژگی های خاک، عملکرد و کیفیت چای در منطقه ی لاهیجان'، مجله مهندسی زراعی، 42(4)، صص.55-74. magiran.com/p2105456
N. Yaghmaeian Mahabadi , N. Nobahar Deylami, M. Rahimi Mashkaleh, A. Fatemi Chookami, (2020). 'Effect of topography on soil properties, yield and quality of tea in Lahijan region', Journal of Agricultural Engineering, 42(4), pp.55-74. magiran.com/p2105456
نفیسه یغماییان مهابادی؛ ناهید نوبهار دیلمی؛ مستانه رحیمی مشکله؛ علی قاطمی چوکامی. "تاثیر توپوگرافی بر ویژگی های خاک، عملکرد و کیفیت چای در منطقه ی لاهیجان". مجله مهندسی زراعی، 42 ،4 ، 1398، 55-74. magiran.com/p2105456
N. Yaghmaeian Mahabadi ; N. Nobahar Deylami; M. Rahimi Mashkaleh; A. Fatemi Chookami. "Effect of topography on soil properties, yield and quality of tea in Lahijan region", Journal of Agricultural Engineering, 42, 4, 2020, 55-74. magiran.com/p2105456
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال