ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فهیمه ترکمانی، حسین پیری صحراگرد، محمدرضا پهلوان راد، محمد نهتانی، (1398). تعیین توزیع مکانی کربن آلی خاک و عوامل موثر بر آن با استفاده از مدل جنگل تصادفی در حوضه آبخیز راونگ میناب، مجله مهندسی زراعی، 42(4)، 89-104. magiran.com/p2105458
F. Torkamani, H. Piri Sahragard , M.R. Pahlavan Rad, M. Nohtani, (2020). Determination of soil organic carbon distribution along with affecting factors using random forest model in Ravang Minab watershed, Journal of Agricultural Engineering, 42(4), 89-104. magiran.com/p2105458
فهیمه ترکمانی، حسین پیری صحراگرد، محمدرضا پهلوان راد، محمد نهتانی، تعیین توزیع مکانی کربن آلی خاک و عوامل موثر بر آن با استفاده از مدل جنگل تصادفی در حوضه آبخیز راونگ میناب. مجله مهندسی زراعی، 1398؛ 42(4): 89-104. magiran.com/p2105458
F. Torkamani, H. Piri Sahragard , M.R. Pahlavan Rad, M. Nohtani, Determination of soil organic carbon distribution along with affecting factors using random forest model in Ravang Minab watershed, Journal of Agricultural Engineering, 2020; 42(4): 89-104. magiran.com/p2105458
فهیمه ترکمانی، حسین پیری صحراگرد، محمدرضا پهلوان راد، محمد نهتانی، "تعیین توزیع مکانی کربن آلی خاک و عوامل موثر بر آن با استفاده از مدل جنگل تصادفی در حوضه آبخیز راونگ میناب"، مجله مهندسی زراعی 42، شماره 4 (1398): 89-104. magiran.com/p2105458
F. Torkamani, H. Piri Sahragard , M.R. Pahlavan Rad, M. Nohtani, "Determination of soil organic carbon distribution along with affecting factors using random forest model in Ravang Minab watershed", Journal of Agricultural Engineering 42, no.4 (2020): 89-104. magiran.com/p2105458
فهیمه ترکمانی، حسین پیری صحراگرد، محمدرضا پهلوان راد، محمد نهتانی، (1398). 'تعیین توزیع مکانی کربن آلی خاک و عوامل موثر بر آن با استفاده از مدل جنگل تصادفی در حوضه آبخیز راونگ میناب'، مجله مهندسی زراعی، 42(4)، صص.89-104. magiran.com/p2105458
F. Torkamani, H. Piri Sahragard , M.R. Pahlavan Rad, M. Nohtani, (2020). 'Determination of soil organic carbon distribution along with affecting factors using random forest model in Ravang Minab watershed', Journal of Agricultural Engineering, 42(4), pp.89-104. magiran.com/p2105458
فهیمه ترکمانی؛ حسین پیری صحراگرد؛ محمدرضا پهلوان راد؛ محمد نهتانی. "تعیین توزیع مکانی کربن آلی خاک و عوامل موثر بر آن با استفاده از مدل جنگل تصادفی در حوضه آبخیز راونگ میناب". مجله مهندسی زراعی، 42 ،4 ، 1398، 89-104. magiran.com/p2105458
F. Torkamani; H. Piri Sahragard ; M.R. Pahlavan Rad; M. Nohtani. "Determination of soil organic carbon distribution along with affecting factors using random forest model in Ravang Minab watershed", Journal of Agricultural Engineering, 42, 4, 2020, 89-104. magiran.com/p2105458
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال