ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بتول زارعی، زهرا تقی پور، دانیال کهریزی، (1398). اثر تنظیم کننده های رشد بر کالوس زایی و باززایی درون شیشه ای گیاه شابیزک (Atropa belladonna)، دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، 27(2)، 231-239. magiran.com/p2105486
B. Zarei, Z. Taghipour , D. Kahrizi, (2020). Effect of Growth Regulators on In Vitro Callogenesis and Regeneration of Atropa Belladonna, Iranian Journal of Rangelands Forests Plant Breeding and Genetic Research, 27(2), 231-239. magiran.com/p2105486
بتول زارعی، زهرا تقی پور، دانیال کهریزی، اثر تنظیم کننده های رشد بر کالوس زایی و باززایی درون شیشه ای گیاه شابیزک (Atropa belladonna). دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، 1398؛ 27(2): 231-239. magiran.com/p2105486
B. Zarei, Z. Taghipour , D. Kahrizi, Effect of Growth Regulators on In Vitro Callogenesis and Regeneration of Atropa Belladonna, Iranian Journal of Rangelands Forests Plant Breeding and Genetic Research, 2020; 27(2): 231-239. magiran.com/p2105486
بتول زارعی، زهرا تقی پور، دانیال کهریزی، "اثر تنظیم کننده های رشد بر کالوس زایی و باززایی درون شیشه ای گیاه شابیزک (Atropa belladonna)"، دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران 27، شماره 2 (1398): 231-239. magiran.com/p2105486
B. Zarei, Z. Taghipour , D. Kahrizi, "Effect of Growth Regulators on In Vitro Callogenesis and Regeneration of Atropa Belladonna", Iranian Journal of Rangelands Forests Plant Breeding and Genetic Research 27, no.2 (2020): 231-239. magiran.com/p2105486
بتول زارعی، زهرا تقی پور، دانیال کهریزی، (1398). 'اثر تنظیم کننده های رشد بر کالوس زایی و باززایی درون شیشه ای گیاه شابیزک (Atropa belladonna)'، دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، 27(2)، صص.231-239. magiran.com/p2105486
B. Zarei, Z. Taghipour , D. Kahrizi, (2020). 'Effect of Growth Regulators on In Vitro Callogenesis and Regeneration of Atropa Belladonna', Iranian Journal of Rangelands Forests Plant Breeding and Genetic Research, 27(2), pp.231-239. magiran.com/p2105486
بتول زارعی؛ زهرا تقی پور؛ دانیال کهریزی. "اثر تنظیم کننده های رشد بر کالوس زایی و باززایی درون شیشه ای گیاه شابیزک (Atropa belladonna)". دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، 27 ،2 ، 1398، 231-239. magiran.com/p2105486
B. Zarei; Z. Taghipour ; D. Kahrizi. "Effect of Growth Regulators on In Vitro Callogenesis and Regeneration of Atropa Belladonna", Iranian Journal of Rangelands Forests Plant Breeding and Genetic Research, 27, 2, 2020, 231-239. magiran.com/p2105486
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال