به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خدیجه پیراسته، ادریس بذرافشان، داود اشرفی، علیرضا حسینی، علی مشکینیان، فردوس کرد مصطفی پور، حسین کمانی، (1398). ارزیابی ریسک غیر سرطانزایی نیترات در آب آشامیدنی مناطق شهری و روستایی شهر زاهدان در سال 1397، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 7(3)، 24-33. magiran.com/p2105496
E.Bazrafshan, D.Ashrafi, A.Hosseini, A.Meshkinian, F.Kord Mostafapour, H.Kamani , KH.Pirasteh, (2019). Non-cancer Risk Assessment of Nitrate in Drinking Water of Urban and Rural areas of Zahedan City in 2018, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 7(3), 24-33. magiran.com/p2105496
خدیجه پیراسته، ادریس بذرافشان، داود اشرفی، علیرضا حسینی، علی مشکینیان، فردوس کرد مصطفی پور، حسین کمانی، ارزیابی ریسک غیر سرطانزایی نیترات در آب آشامیدنی مناطق شهری و روستایی شهر زاهدان در سال 1397. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 1398؛ 7(3): 24-33. magiran.com/p2105496
E.Bazrafshan, D.Ashrafi, A.Hosseini, A.Meshkinian, F.Kord Mostafapour, H.Kamani , KH.Pirasteh, Non-cancer Risk Assessment of Nitrate in Drinking Water of Urban and Rural areas of Zahedan City in 2018, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 2019; 7(3): 24-33. magiran.com/p2105496
خدیجه پیراسته، ادریس بذرافشان، داود اشرفی، علیرضا حسینی، علی مشکینیان، فردوس کرد مصطفی پور، حسین کمانی، "ارزیابی ریسک غیر سرطانزایی نیترات در آب آشامیدنی مناطق شهری و روستایی شهر زاهدان در سال 1397"، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 7، شماره 3 (1398): 24-33. magiran.com/p2105496
E.Bazrafshan, D.Ashrafi, A.Hosseini, A.Meshkinian, F.Kord Mostafapour, H.Kamani , KH.Pirasteh, "Non-cancer Risk Assessment of Nitrate in Drinking Water of Urban and Rural areas of Zahedan City in 2018", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 7, no.3 (2019): 24-33. magiran.com/p2105496
خدیجه پیراسته، ادریس بذرافشان، داود اشرفی، علیرضا حسینی، علی مشکینیان، فردوس کرد مصطفی پور، حسین کمانی، (1398). 'ارزیابی ریسک غیر سرطانزایی نیترات در آب آشامیدنی مناطق شهری و روستایی شهر زاهدان در سال 1397'، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 7(3)، صص.24-33. magiran.com/p2105496
E.Bazrafshan, D.Ashrafi, A.Hosseini, A.Meshkinian, F.Kord Mostafapour, H.Kamani , KH.Pirasteh, (2019). 'Non-cancer Risk Assessment of Nitrate in Drinking Water of Urban and Rural areas of Zahedan City in 2018', Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 7(3), pp.24-33. magiran.com/p2105496
خدیجه پیراسته؛ ادریس بذرافشان؛ داود اشرفی؛ علیرضا حسینی؛ علی مشکینیان؛ فردوس کرد مصطفی پور؛ حسین کمانی. "ارزیابی ریسک غیر سرطانزایی نیترات در آب آشامیدنی مناطق شهری و روستایی شهر زاهدان در سال 1397". مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 7 ،3 ، 1398، 24-33. magiran.com/p2105496
E.Bazrafshan; D.Ashrafi; A.Hosseini; A.Meshkinian; F.Kord Mostafapour; H.Kamani ; KH.Pirasteh. "Non-cancer Risk Assessment of Nitrate in Drinking Water of Urban and Rural areas of Zahedan City in 2018", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 7, 3, 2019, 24-33. magiran.com/p2105496
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال