ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام السادات بیننده، ناصر سراج خرمی، پرویز عسگری، قادر فیضی، بهاره طحانی، (1399). اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان در مبتلایان به اضطراب دندان پزشکی، مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 16(1)، 31-44. magiran.com/p2105569
Elham Sadat Binandeh, Naser Saraj Khorami, Parviz Asgari, Ghader Feizi, Bahareh Tahani, (2020). The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Oral Health-related Quality of Life in Patients with Dental Anxiety, Journal of Isfahan Dental School, 16(1), 31-44. magiran.com/p2105569
الهام السادات بیننده، ناصر سراج خرمی، پرویز عسگری، قادر فیضی، بهاره طحانی، اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان در مبتلایان به اضطراب دندان پزشکی. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 1399؛ 16(1): 31-44. magiran.com/p2105569
Elham Sadat Binandeh, Naser Saraj Khorami, Parviz Asgari, Ghader Feizi, Bahareh Tahani, The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Oral Health-related Quality of Life in Patients with Dental Anxiety, Journal of Isfahan Dental School, 2020; 16(1): 31-44. magiran.com/p2105569
الهام السادات بیننده، ناصر سراج خرمی، پرویز عسگری، قادر فیضی، بهاره طحانی، "اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان در مبتلایان به اضطراب دندان پزشکی"، مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان 16، شماره 1 (1399): 31-44. magiran.com/p2105569
Elham Sadat Binandeh, Naser Saraj Khorami, Parviz Asgari, Ghader Feizi, Bahareh Tahani, "The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Oral Health-related Quality of Life in Patients with Dental Anxiety", Journal of Isfahan Dental School 16, no.1 (2020): 31-44. magiran.com/p2105569
الهام السادات بیننده، ناصر سراج خرمی، پرویز عسگری، قادر فیضی، بهاره طحانی، (1399). 'اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان در مبتلایان به اضطراب دندان پزشکی'، مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 16(1)، صص.31-44. magiran.com/p2105569
Elham Sadat Binandeh, Naser Saraj Khorami, Parviz Asgari, Ghader Feizi, Bahareh Tahani, (2020). 'The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Oral Health-related Quality of Life in Patients with Dental Anxiety', Journal of Isfahan Dental School, 16(1), pp.31-44. magiran.com/p2105569
الهام السادات بیننده؛ ناصر سراج خرمی؛ پرویز عسگری؛ قادر فیضی؛ بهاره طحانی. "اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان در مبتلایان به اضطراب دندان پزشکی". مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 16 ،1 ، 1399، 31-44. magiran.com/p2105569
Elham Sadat Binandeh; Naser Saraj Khorami; Parviz Asgari; Ghader Feizi; Bahareh Tahani. "The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Oral Health-related Quality of Life in Patients with Dental Anxiety", Journal of Isfahan Dental School, 16, 1, 2020, 31-44. magiran.com/p2105569
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال