ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یدالله پورنیا، (1398). منابع کنونی زبان انگلیسی نیازهای دانشجویان پزشکی را برآورده نمی سازند: بررسی واژه های منابع و سوال های زبان انگلیسی امتحان جامع علوم پایه پزشکی، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 12(35)، 55-61. magiran.com/p2105588
Yadollah Pournia, (2019). Current English Language References Do Not Satisfy Medical Students’ Needs: A study on the Vocabulary of the English Language References and Questions in the Comprehensive Examination of Basic Medical Sciences in Iran, Journal of Medical Education Development, 12(35), 55-61. magiran.com/p2105588
یدالله پورنیا، منابع کنونی زبان انگلیسی نیازهای دانشجویان پزشکی را برآورده نمی سازند: بررسی واژه های منابع و سوال های زبان انگلیسی امتحان جامع علوم پایه پزشکی. مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 1398؛ 12(35): 55-61. magiran.com/p2105588
Yadollah Pournia, Current English Language References Do Not Satisfy Medical Students’ Needs: A study on the Vocabulary of the English Language References and Questions in the Comprehensive Examination of Basic Medical Sciences in Iran, Journal of Medical Education Development, 2019; 12(35): 55-61. magiran.com/p2105588
یدالله پورنیا، "منابع کنونی زبان انگلیسی نیازهای دانشجویان پزشکی را برآورده نمی سازند: بررسی واژه های منابع و سوال های زبان انگلیسی امتحان جامع علوم پایه پزشکی"، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی 12، شماره 35 (1398): 55-61. magiran.com/p2105588
Yadollah Pournia, "Current English Language References Do Not Satisfy Medical Students’ Needs: A study on the Vocabulary of the English Language References and Questions in the Comprehensive Examination of Basic Medical Sciences in Iran", Journal of Medical Education Development 12, no.35 (2019): 55-61. magiran.com/p2105588
یدالله پورنیا، (1398). 'منابع کنونی زبان انگلیسی نیازهای دانشجویان پزشکی را برآورده نمی سازند: بررسی واژه های منابع و سوال های زبان انگلیسی امتحان جامع علوم پایه پزشکی'، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 12(35)، صص.55-61. magiran.com/p2105588
Yadollah Pournia, (2019). 'Current English Language References Do Not Satisfy Medical Students’ Needs: A study on the Vocabulary of the English Language References and Questions in the Comprehensive Examination of Basic Medical Sciences in Iran', Journal of Medical Education Development, 12(35), pp.55-61. magiran.com/p2105588
یدالله پورنیا. "منابع کنونی زبان انگلیسی نیازهای دانشجویان پزشکی را برآورده نمی سازند: بررسی واژه های منابع و سوال های زبان انگلیسی امتحان جامع علوم پایه پزشکی". مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 12 ،35 ، 1398، 55-61. magiran.com/p2105588
Yadollah Pournia. "Current English Language References Do Not Satisfy Medical Students’ Needs: A study on the Vocabulary of the English Language References and Questions in the Comprehensive Examination of Basic Medical Sciences in Iran", Journal of Medical Education Development, 12, 35, 2019, 55-61. magiran.com/p2105588
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال