ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی معافی، امین محمد بهلکه، آرش ایزدی، احمد حیدری، (1399). بررسی میزان آگاهی دندان پزشکان از تجویز آنتی بیوتیک در درمان ریشه ی دندان در شهرستان گرگان، مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 16(1)، 79-87. magiran.com/p2105610
Ali Moafy, Amin Mohamad Bahalkeh, Arash Izadi, Ahmad Heidari, (2020). Dentists’ Awareness of Antibiotic Administration in Root Canal Treatment in Gorgan, Journal of Isfahan Dental School, 16(1), 79-87. magiran.com/p2105610
علی معافی، امین محمد بهلکه، آرش ایزدی، احمد حیدری، بررسی میزان آگاهی دندان پزشکان از تجویز آنتی بیوتیک در درمان ریشه ی دندان در شهرستان گرگان. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 1399؛ 16(1): 79-87. magiran.com/p2105610
Ali Moafy, Amin Mohamad Bahalkeh, Arash Izadi, Ahmad Heidari, Dentists’ Awareness of Antibiotic Administration in Root Canal Treatment in Gorgan, Journal of Isfahan Dental School, 2020; 16(1): 79-87. magiran.com/p2105610
علی معافی، امین محمد بهلکه، آرش ایزدی، احمد حیدری، "بررسی میزان آگاهی دندان پزشکان از تجویز آنتی بیوتیک در درمان ریشه ی دندان در شهرستان گرگان"، مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان 16، شماره 1 (1399): 79-87. magiran.com/p2105610
Ali Moafy, Amin Mohamad Bahalkeh, Arash Izadi, Ahmad Heidari, "Dentists’ Awareness of Antibiotic Administration in Root Canal Treatment in Gorgan", Journal of Isfahan Dental School 16, no.1 (2020): 79-87. magiran.com/p2105610
علی معافی، امین محمد بهلکه، آرش ایزدی، احمد حیدری، (1399). 'بررسی میزان آگاهی دندان پزشکان از تجویز آنتی بیوتیک در درمان ریشه ی دندان در شهرستان گرگان'، مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 16(1)، صص.79-87. magiran.com/p2105610
Ali Moafy, Amin Mohamad Bahalkeh, Arash Izadi, Ahmad Heidari, (2020). 'Dentists’ Awareness of Antibiotic Administration in Root Canal Treatment in Gorgan', Journal of Isfahan Dental School, 16(1), pp.79-87. magiran.com/p2105610
علی معافی؛ امین محمد بهلکه؛ آرش ایزدی؛ احمد حیدری. "بررسی میزان آگاهی دندان پزشکان از تجویز آنتی بیوتیک در درمان ریشه ی دندان در شهرستان گرگان". مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 16 ،1 ، 1399، 79-87. magiran.com/p2105610
Ali Moafy; Amin Mohamad Bahalkeh; Arash Izadi; Ahmad Heidari. "Dentists’ Awareness of Antibiotic Administration in Root Canal Treatment in Gorgan", Journal of Isfahan Dental School, 16, 1, 2020, 79-87. magiran.com/p2105610
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال