ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی دسترنج، احمد نوحه گر، آرش ملکیان، (1398). پهنه بندی مکانی مناطق تغذیه آبخوان در مناطق کارستی (مطالعه موردی: آبخوان کارستی آژوان- بیستون استان کرمانشاه)، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 27(4)، 965-978. magiran.com/p2105824
Ali Dastranj , Ahmad Nohegar, Arash Malekian, (2020). Evaluation and zoning recharge in karstic areas (Case Study: Azhvan-Bisotun karst aquifer in Kermanshah), Journal of Range and Watershed Management, 27(4), 965-978. magiran.com/p2105824
علی دسترنج، احمد نوحه گر، آرش ملکیان، پهنه بندی مکانی مناطق تغذیه آبخوان در مناطق کارستی (مطالعه موردی: آبخوان کارستی آژوان- بیستون استان کرمانشاه). فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 1398؛ 27(4): 965-978. magiran.com/p2105824
Ali Dastranj , Ahmad Nohegar, Arash Malekian, Evaluation and zoning recharge in karstic areas (Case Study: Azhvan-Bisotun karst aquifer in Kermanshah), Journal of Range and Watershed Management, 2020; 27(4): 965-978. magiran.com/p2105824
علی دسترنج، احمد نوحه گر، آرش ملکیان، "پهنه بندی مکانی مناطق تغذیه آبخوان در مناطق کارستی (مطالعه موردی: آبخوان کارستی آژوان- بیستون استان کرمانشاه)"، فصلنامه مرتع و آبخیزداری 27، شماره 4 (1398): 965-978. magiran.com/p2105824
Ali Dastranj , Ahmad Nohegar, Arash Malekian, "Evaluation and zoning recharge in karstic areas (Case Study: Azhvan-Bisotun karst aquifer in Kermanshah)", Journal of Range and Watershed Management 27, no.4 (2020): 965-978. magiran.com/p2105824
علی دسترنج، احمد نوحه گر، آرش ملکیان، (1398). 'پهنه بندی مکانی مناطق تغذیه آبخوان در مناطق کارستی (مطالعه موردی: آبخوان کارستی آژوان- بیستون استان کرمانشاه)'، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 27(4)، صص.965-978. magiran.com/p2105824
Ali Dastranj , Ahmad Nohegar, Arash Malekian, (2020). 'Evaluation and zoning recharge in karstic areas (Case Study: Azhvan-Bisotun karst aquifer in Kermanshah)', Journal of Range and Watershed Management, 27(4), pp.965-978. magiran.com/p2105824
علی دسترنج؛ احمد نوحه گر؛ آرش ملکیان. "پهنه بندی مکانی مناطق تغذیه آبخوان در مناطق کارستی (مطالعه موردی: آبخوان کارستی آژوان- بیستون استان کرمانشاه)". فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 27 ،4 ، 1398، 965-978. magiran.com/p2105824
Ali Dastranj ; Ahmad Nohegar; Arash Malekian. "Evaluation and zoning recharge in karstic areas (Case Study: Azhvan-Bisotun karst aquifer in Kermanshah)", Journal of Range and Watershed Management, 27, 4, 2020, 965-978. magiran.com/p2105824
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال