ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرناز نیستانی، فریدون سرمدیان، اعظم جعفری، علی کشاورزی، (1398). برون یابی مکانی گروه بزرگ خاک با استفاده از روش جنگل تصادفی در منطقه خشک ایران مرکزی (فاریاب-کهنوج)، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 27(4)، 1147-1166. magiran.com/p2105837
Mehrnaz Neyestani, Fereydoon Sarmadian , Azam Jafari, Ali Keshavarzi, (2020). The spatial extrapolation of soil great group by application of Random Forest in arid region of central Iran (Faryab-Kahnooj), Journal of Range and Watershed Management, 27(4), 1147-1166. magiran.com/p2105837
مهرناز نیستانی، فریدون سرمدیان، اعظم جعفری، علی کشاورزی، برون یابی مکانی گروه بزرگ خاک با استفاده از روش جنگل تصادفی در منطقه خشک ایران مرکزی (فاریاب-کهنوج). فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 1398؛ 27(4): 1147-1166. magiran.com/p2105837
Mehrnaz Neyestani, Fereydoon Sarmadian , Azam Jafari, Ali Keshavarzi, The spatial extrapolation of soil great group by application of Random Forest in arid region of central Iran (Faryab-Kahnooj), Journal of Range and Watershed Management, 2020; 27(4): 1147-1166. magiran.com/p2105837
مهرناز نیستانی، فریدون سرمدیان، اعظم جعفری، علی کشاورزی، "برون یابی مکانی گروه بزرگ خاک با استفاده از روش جنگل تصادفی در منطقه خشک ایران مرکزی (فاریاب-کهنوج)"، فصلنامه مرتع و آبخیزداری 27، شماره 4 (1398): 1147-1166. magiran.com/p2105837
Mehrnaz Neyestani, Fereydoon Sarmadian , Azam Jafari, Ali Keshavarzi, "The spatial extrapolation of soil great group by application of Random Forest in arid region of central Iran (Faryab-Kahnooj)", Journal of Range and Watershed Management 27, no.4 (2020): 1147-1166. magiran.com/p2105837
مهرناز نیستانی، فریدون سرمدیان، اعظم جعفری، علی کشاورزی، (1398). 'برون یابی مکانی گروه بزرگ خاک با استفاده از روش جنگل تصادفی در منطقه خشک ایران مرکزی (فاریاب-کهنوج)'، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 27(4)، صص.1147-1166. magiran.com/p2105837
Mehrnaz Neyestani, Fereydoon Sarmadian , Azam Jafari, Ali Keshavarzi, (2020). 'The spatial extrapolation of soil great group by application of Random Forest in arid region of central Iran (Faryab-Kahnooj)', Journal of Range and Watershed Management, 27(4), pp.1147-1166. magiran.com/p2105837
مهرناز نیستانی؛ فریدون سرمدیان؛ اعظم جعفری؛ علی کشاورزی. "برون یابی مکانی گروه بزرگ خاک با استفاده از روش جنگل تصادفی در منطقه خشک ایران مرکزی (فاریاب-کهنوج)". فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 27 ،4 ، 1398، 1147-1166. magiran.com/p2105837
Mehrnaz Neyestani; Fereydoon Sarmadian ; Azam Jafari; Ali Keshavarzi. "The spatial extrapolation of soil great group by application of Random Forest in arid region of central Iran (Faryab-Kahnooj)", Journal of Range and Watershed Management, 27, 4, 2020, 1147-1166. magiran.com/p2105837
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال