ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Suhaib JS. Ahmad_Ahmed R. Ahmed_Karl Friedrich Kowalewski_Felix Nickel_Kamran Rostami_Claire J Stocker_Sherif M Hakky_Rami Archid_Douglas McWhinnie_Ata Mohajer Bastami_Dionysis Skiadopoulos Seimenis_Sami Ahmad_Sami Mansour_Mohamed H. Ahmed_Dushyant Mital_Aristomenis K. Exadaktylos, (2020). Citation classics in general medical journals: assessing the quality of evidence; a systematic review, Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench Journal, 13(2), 101-114. magiran.com/p2105952
Suhaib JS. Ahmad_Ahmed R. Ahmed_Karl Friedrich Kowalewski_Felix Nickel_Kamran Rostami_Claire J Stocker_Sherif M Hakky_Rami Archid_Douglas McWhinnie_Ata Mohajer Bastami_Dionysis Skiadopoulos Seimenis_Sami Ahmad_Sami Mansour_Mohamed H. Ahmed_Dushyant Mital_Aristomenis K. Exadaktylos, Citation classics in general medical journals: assessing the quality of evidence; a systematic review, Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench Journal, 2020; 13(2): 101-114. magiran.com/p2105952
Suhaib JS. Ahmad_Ahmed R. Ahmed_Karl Friedrich Kowalewski_Felix Nickel_Kamran Rostami_Claire J Stocker_Sherif M Hakky_Rami Archid_Douglas McWhinnie_Ata Mohajer Bastami_Dionysis Skiadopoulos Seimenis_Sami Ahmad_Sami Mansour_Mohamed H. Ahmed_Dushyant Mital_Aristomenis K. Exadaktylos, "Citation classics in general medical journals: assessing the quality of evidence; a systematic review", Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench Journal 13, no.2 (2020): 101-114. magiran.com/p2105952
Suhaib JS. Ahmad_Ahmed R. Ahmed_Karl Friedrich Kowalewski_Felix Nickel_Kamran Rostami_Claire J Stocker_Sherif M Hakky_Rami Archid_Douglas McWhinnie_Ata Mohajer Bastami_Dionysis Skiadopoulos Seimenis_Sami Ahmad_Sami Mansour_Mohamed H. Ahmed_Dushyant Mital_Aristomenis K. Exadaktylos, (2020). 'Citation classics in general medical journals: assessing the quality of evidence; a systematic review', Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench Journal, 13(2), pp.101-114. magiran.com/p2105952
Suhaib JS. Ahmad_Ahmed R. Ahmed_Karl Friedrich Kowalewski_Felix Nickel_Kamran Rostami_Claire J Stocker_Sherif M Hakky_Rami Archid_Douglas McWhinnie_Ata Mohajer Bastami_Dionysis Skiadopoulos Seimenis_Sami Ahmad_Sami Mansour_Mohamed H. Ahmed_Dushyant Mital_Aristomenis K. Exadaktylos. "Citation classics in general medical journals: assessing the quality of evidence; a systematic review", Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench Journal, 13, 2, 2020, 101-114. magiran.com/p2105952
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال