ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریبا جعفریان نمینی، آریستا شجاع الدین، نیما قربانی، رضا رستمی، (1399). بررسی اثربخشی لیزراکوپانکچر به همراه روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت در درمان افسردگی: یک مطالعه مقدماتی، فصلنامه علوم روانشناختی، 19(87)، 265-273. magiran.com/p2105978
Fariba Jafarian Nemini, Arista SHOJAEDIN, Nima Ghorbani, Reza Rostami, (2020). Efficacy of acupuncture laser with short - term intensive dynamic psychotherapy in the treatment of depression: a pilot study, Journal of Psychological Sciences, 19(87), 265-273. magiran.com/p2105978
فریبا جعفریان نمینی، آریستا شجاع الدین، نیما قربانی، رضا رستمی، بررسی اثربخشی لیزراکوپانکچر به همراه روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت در درمان افسردگی: یک مطالعه مقدماتی. فصلنامه علوم روانشناختی، 1399؛ 19(87): 265-273. magiran.com/p2105978
Fariba Jafarian Nemini, Arista SHOJAEDIN, Nima Ghorbani, Reza Rostami, Efficacy of acupuncture laser with short - term intensive dynamic psychotherapy in the treatment of depression: a pilot study, Journal of Psychological Sciences, 2020; 19(87): 265-273. magiran.com/p2105978
فریبا جعفریان نمینی، آریستا شجاع الدین، نیما قربانی، رضا رستمی، "بررسی اثربخشی لیزراکوپانکچر به همراه روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت در درمان افسردگی: یک مطالعه مقدماتی"، فصلنامه علوم روانشناختی 19، شماره 87 (1399): 265-273. magiran.com/p2105978
Fariba Jafarian Nemini, Arista SHOJAEDIN, Nima Ghorbani, Reza Rostami, "Efficacy of acupuncture laser with short - term intensive dynamic psychotherapy in the treatment of depression: a pilot study", Journal of Psychological Sciences 19, no.87 (2020): 265-273. magiran.com/p2105978
فریبا جعفریان نمینی، آریستا شجاع الدین، نیما قربانی، رضا رستمی، (1399). 'بررسی اثربخشی لیزراکوپانکچر به همراه روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت در درمان افسردگی: یک مطالعه مقدماتی'، فصلنامه علوم روانشناختی، 19(87)، صص.265-273. magiran.com/p2105978
Fariba Jafarian Nemini, Arista SHOJAEDIN, Nima Ghorbani, Reza Rostami, (2020). 'Efficacy of acupuncture laser with short - term intensive dynamic psychotherapy in the treatment of depression: a pilot study', Journal of Psychological Sciences, 19(87), pp.265-273. magiran.com/p2105978
فریبا جعفریان نمینی؛ آریستا شجاع الدین؛ نیما قربانی؛ رضا رستمی. "بررسی اثربخشی لیزراکوپانکچر به همراه روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت در درمان افسردگی: یک مطالعه مقدماتی". فصلنامه علوم روانشناختی، 19 ،87 ، 1399، 265-273. magiran.com/p2105978
Fariba Jafarian Nemini; Arista SHOJAEDIN; Nima Ghorbani; Reza Rostami. "Efficacy of acupuncture laser with short - term intensive dynamic psychotherapy in the treatment of depression: a pilot study", Journal of Psychological Sciences, 19, 87, 2020, 265-273. magiran.com/p2105978
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال