ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدصادق زمانی زارچی، معصومه صیادی، فاطمه صفرپور، (1399). اثربخشی زوج درمانگری هیجان مدار بر حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی زوجین نابارور، فصلنامه علوم روانشناختی، 19(87)، 313-320. magiran.com/p2105982
MohammadSadegh Zamani Zarchi, Masomeh Sayadi, Fatemeh Safarpour, (2020). The effectiveness of emotionally focused couple therapy on perceived social support and feeling of loneliness among infertile couples, Journal of Psychological Sciences, 19(87), 313-320. magiran.com/p2105982
محمدصادق زمانی زارچی، معصومه صیادی، فاطمه صفرپور، اثربخشی زوج درمانگری هیجان مدار بر حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی زوجین نابارور. فصلنامه علوم روانشناختی، 1399؛ 19(87): 313-320. magiran.com/p2105982
MohammadSadegh Zamani Zarchi, Masomeh Sayadi, Fatemeh Safarpour, The effectiveness of emotionally focused couple therapy on perceived social support and feeling of loneliness among infertile couples, Journal of Psychological Sciences, 2020; 19(87): 313-320. magiran.com/p2105982
محمدصادق زمانی زارچی، معصومه صیادی، فاطمه صفرپور، "اثربخشی زوج درمانگری هیجان مدار بر حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی زوجین نابارور"، فصلنامه علوم روانشناختی 19، شماره 87 (1399): 313-320. magiran.com/p2105982
MohammadSadegh Zamani Zarchi, Masomeh Sayadi, Fatemeh Safarpour, "The effectiveness of emotionally focused couple therapy on perceived social support and feeling of loneliness among infertile couples", Journal of Psychological Sciences 19, no.87 (2020): 313-320. magiran.com/p2105982
محمدصادق زمانی زارچی، معصومه صیادی، فاطمه صفرپور، (1399). 'اثربخشی زوج درمانگری هیجان مدار بر حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی زوجین نابارور'، فصلنامه علوم روانشناختی، 19(87)، صص.313-320. magiran.com/p2105982
MohammadSadegh Zamani Zarchi, Masomeh Sayadi, Fatemeh Safarpour, (2020). 'The effectiveness of emotionally focused couple therapy on perceived social support and feeling of loneliness among infertile couples', Journal of Psychological Sciences, 19(87), pp.313-320. magiran.com/p2105982
محمدصادق زمانی زارچی؛ معصومه صیادی؛ فاطمه صفرپور. "اثربخشی زوج درمانگری هیجان مدار بر حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی زوجین نابارور". فصلنامه علوم روانشناختی، 19 ،87 ، 1399، 313-320. magiran.com/p2105982
MohammadSadegh Zamani Zarchi; Masomeh Sayadi; Fatemeh Safarpour. "The effectiveness of emotionally focused couple therapy on perceived social support and feeling of loneliness among infertile couples", Journal of Psychological Sciences, 19, 87, 2020, 313-320. magiran.com/p2105982
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال