ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا رجب نژاد، شهریار نیک نژاد، جواد مهرابی کوشکی، (1398). طب سنتی مغولستان، ترکیبی از طب سنتی ملل دیگر، فصلنامه تاریخ پزشکی، 11(40)، 19-31. magiran.com/p2106058
MohammadReza Rajabnezhad, Shahriar Niknejad, Javad Mehrabi Koushki, (2020). Mongolian Traditional Medicine, a Combination of Other Nations' Traditional Medicine, History of Medicin Journal, 11(40), 19-31. magiran.com/p2106058
محمدرضا رجب نژاد، شهریار نیک نژاد، جواد مهرابی کوشکی، طب سنتی مغولستان، ترکیبی از طب سنتی ملل دیگر. فصلنامه تاریخ پزشکی، 1398؛ 11(40): 19-31. magiran.com/p2106058
MohammadReza Rajabnezhad, Shahriar Niknejad, Javad Mehrabi Koushki, Mongolian Traditional Medicine, a Combination of Other Nations' Traditional Medicine, History of Medicin Journal, 2020; 11(40): 19-31. magiran.com/p2106058
محمدرضا رجب نژاد، شهریار نیک نژاد، جواد مهرابی کوشکی، "طب سنتی مغولستان، ترکیبی از طب سنتی ملل دیگر"، فصلنامه تاریخ پزشکی 11، شماره 40 (1398): 19-31. magiran.com/p2106058
MohammadReza Rajabnezhad, Shahriar Niknejad, Javad Mehrabi Koushki, "Mongolian Traditional Medicine, a Combination of Other Nations' Traditional Medicine", History of Medicin Journal 11, no.40 (2020): 19-31. magiran.com/p2106058
محمدرضا رجب نژاد، شهریار نیک نژاد، جواد مهرابی کوشکی، (1398). 'طب سنتی مغولستان، ترکیبی از طب سنتی ملل دیگر'، فصلنامه تاریخ پزشکی، 11(40)، صص.19-31. magiran.com/p2106058
MohammadReza Rajabnezhad, Shahriar Niknejad, Javad Mehrabi Koushki, (2020). 'Mongolian Traditional Medicine, a Combination of Other Nations' Traditional Medicine', History of Medicin Journal, 11(40), pp.19-31. magiran.com/p2106058
محمدرضا رجب نژاد؛ شهریار نیک نژاد؛ جواد مهرابی کوشکی. "طب سنتی مغولستان، ترکیبی از طب سنتی ملل دیگر". فصلنامه تاریخ پزشکی، 11 ،40 ، 1398، 19-31. magiran.com/p2106058
MohammadReza Rajabnezhad; Shahriar Niknejad; Javad Mehrabi Koushki. "Mongolian Traditional Medicine, a Combination of Other Nations' Traditional Medicine", History of Medicin Journal, 11, 40, 2020, 19-31. magiran.com/p2106058
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال