ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا الهویی نظری، فریبا پات، اکرم کریمی فرد، (1398). بیمارستان های شام از قرن پنجم تا هفتم هجری: ساختار و کارکرد، فصلنامه تاریخ پزشکی، 11(40)، 69-78. magiran.com/p2106061
Zahra Alhooii Nazari, Fariba Pat, Akram Karimi Far, (2020). The Organization and Function of Hospitals in Bilad al-Sham/ Syria (5-7 Century A.H.), History of Medicin Journal, 11(40), 69-78. magiran.com/p2106061
زهرا الهویی نظری، فریبا پات، اکرم کریمی فرد، بیمارستان های شام از قرن پنجم تا هفتم هجری: ساختار و کارکرد. فصلنامه تاریخ پزشکی، 1398؛ 11(40): 69-78. magiran.com/p2106061
Zahra Alhooii Nazari, Fariba Pat, Akram Karimi Far, The Organization and Function of Hospitals in Bilad al-Sham/ Syria (5-7 Century A.H.), History of Medicin Journal, 2020; 11(40): 69-78. magiran.com/p2106061
زهرا الهویی نظری، فریبا پات، اکرم کریمی فرد، "بیمارستان های شام از قرن پنجم تا هفتم هجری: ساختار و کارکرد"، فصلنامه تاریخ پزشکی 11، شماره 40 (1398): 69-78. magiran.com/p2106061
Zahra Alhooii Nazari, Fariba Pat, Akram Karimi Far, "The Organization and Function of Hospitals in Bilad al-Sham/ Syria (5-7 Century A.H.)", History of Medicin Journal 11, no.40 (2020): 69-78. magiran.com/p2106061
زهرا الهویی نظری، فریبا پات، اکرم کریمی فرد، (1398). 'بیمارستان های شام از قرن پنجم تا هفتم هجری: ساختار و کارکرد'، فصلنامه تاریخ پزشکی، 11(40)، صص.69-78. magiran.com/p2106061
Zahra Alhooii Nazari, Fariba Pat, Akram Karimi Far, (2020). 'The Organization and Function of Hospitals in Bilad al-Sham/ Syria (5-7 Century A.H.)', History of Medicin Journal, 11(40), pp.69-78. magiran.com/p2106061
زهرا الهویی نظری؛ فریبا پات؛ اکرم کریمی فرد. "بیمارستان های شام از قرن پنجم تا هفتم هجری: ساختار و کارکرد". فصلنامه تاریخ پزشکی، 11 ،40 ، 1398، 69-78. magiran.com/p2106061
Zahra Alhooii Nazari; Fariba Pat; Akram Karimi Far. "The Organization and Function of Hospitals in Bilad al-Sham/ Syria (5-7 Century A.H.)", History of Medicin Journal, 11, 40, 2020, 69-78. magiran.com/p2106061
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال