ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ملیحه عرب زوزنی، سیدمحمدمهدی قبولی درافشان، سعید محسنی، (1398). واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده 945 قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات)، نشریه فقه و حقوق خانواده، 24(71)، 27-50. magiran.com/p2106163
Malihe Arab Zoozani, SayyedMohammadMahdi Qabuli Dorafshan , Saeed Mohseni, (2019). A Juris-law Investigation on Conditions of Article 945 Civil Code: (the marriage terminated by death), Family Law and Jurisprudence, 24(71), 27-50. magiran.com/p2106163
ملیحه عرب زوزنی، سیدمحمدمهدی قبولی درافشان، سعید محسنی، واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده 945 قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات). نشریه فقه و حقوق خانواده، 1398؛ 24(71): 27-50. magiran.com/p2106163
Malihe Arab Zoozani, SayyedMohammadMahdi Qabuli Dorafshan , Saeed Mohseni, A Juris-law Investigation on Conditions of Article 945 Civil Code: (the marriage terminated by death), Family Law and Jurisprudence, 2019; 24(71): 27-50. magiran.com/p2106163
ملیحه عرب زوزنی، سیدمحمدمهدی قبولی درافشان، سعید محسنی، "واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده 945 قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات)"، نشریه فقه و حقوق خانواده 24، شماره 71 (1398): 27-50. magiran.com/p2106163
Malihe Arab Zoozani, SayyedMohammadMahdi Qabuli Dorafshan , Saeed Mohseni, "A Juris-law Investigation on Conditions of Article 945 Civil Code: (the marriage terminated by death)", Family Law and Jurisprudence 24, no.71 (2019): 27-50. magiran.com/p2106163
ملیحه عرب زوزنی، سیدمحمدمهدی قبولی درافشان، سعید محسنی، (1398). 'واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده 945 قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات)'، نشریه فقه و حقوق خانواده، 24(71)، صص.27-50. magiran.com/p2106163
Malihe Arab Zoozani, SayyedMohammadMahdi Qabuli Dorafshan , Saeed Mohseni, (2019). 'A Juris-law Investigation on Conditions of Article 945 Civil Code: (the marriage terminated by death)', Family Law and Jurisprudence, 24(71), pp.27-50. magiran.com/p2106163
ملیحه عرب زوزنی؛ سیدمحمدمهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی. "واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده 945 قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات)". نشریه فقه و حقوق خانواده، 24 ،71 ، 1398، 27-50. magiran.com/p2106163
Malihe Arab Zoozani; SayyedMohammadMahdi Qabuli Dorafshan ; Saeed Mohseni. "A Juris-law Investigation on Conditions of Article 945 Civil Code: (the marriage terminated by death)", Family Law and Jurisprudence, 24, 71, 2019, 27-50. magiran.com/p2106163
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال