ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میثم خزائی، ساحل گودرزی، (1398). ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست، نشریه فقه و حقوق خانواده، 24(71)، 51-71. magiran.com/p2106164
Meisam Khazaee , Sahel Goodarzi, (2019). Guardianship over the Education of Unattended children, Family Law and Jurisprudence, 24(71), 51-71. magiran.com/p2106164
میثم خزائی، ساحل گودرزی، ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست. نشریه فقه و حقوق خانواده، 1398؛ 24(71): 51-71. magiran.com/p2106164
Meisam Khazaee , Sahel Goodarzi, Guardianship over the Education of Unattended children, Family Law and Jurisprudence, 2019; 24(71): 51-71. magiran.com/p2106164
میثم خزائی، ساحل گودرزی، "ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست"، نشریه فقه و حقوق خانواده 24، شماره 71 (1398): 51-71. magiran.com/p2106164
Meisam Khazaee , Sahel Goodarzi, "Guardianship over the Education of Unattended children", Family Law and Jurisprudence 24, no.71 (2019): 51-71. magiran.com/p2106164
میثم خزائی، ساحل گودرزی، (1398). 'ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست'، نشریه فقه و حقوق خانواده، 24(71)، صص.51-71. magiran.com/p2106164
Meisam Khazaee , Sahel Goodarzi, (2019). 'Guardianship over the Education of Unattended children', Family Law and Jurisprudence, 24(71), pp.51-71. magiran.com/p2106164
میثم خزائی؛ ساحل گودرزی. "ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست". نشریه فقه و حقوق خانواده، 24 ،71 ، 1398، 51-71. magiran.com/p2106164
Meisam Khazaee ; Sahel Goodarzi. "Guardianship over the Education of Unattended children", Family Law and Jurisprudence, 24, 71, 2019, 51-71. magiran.com/p2106164
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال