ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم عزیزی، فرهاد عباسی، (1398). بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه، نشریه فقه و حقوق خانواده، 24(71)، 127-151. magiran.com/p2106167
Ebrahim Azizi , Farhad Abbasi, (2019). "Investigation and Criticism of Denial of Liberty Until Financial Debt Claims in Dowry Claims", Family Law and Jurisprudence, 24(71), 127-151. magiran.com/p2106167
ابراهیم عزیزی، فرهاد عباسی، بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه. نشریه فقه و حقوق خانواده، 1398؛ 24(71): 127-151. magiran.com/p2106167
Ebrahim Azizi , Farhad Abbasi, "Investigation and Criticism of Denial of Liberty Until Financial Debt Claims in Dowry Claims", Family Law and Jurisprudence, 2019; 24(71): 127-151. magiran.com/p2106167
ابراهیم عزیزی، فرهاد عباسی، "بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه"، نشریه فقه و حقوق خانواده 24، شماره 71 (1398): 127-151. magiran.com/p2106167
Ebrahim Azizi , Farhad Abbasi, ""Investigation and Criticism of Denial of Liberty Until Financial Debt Claims in Dowry Claims"", Family Law and Jurisprudence 24, no.71 (2019): 127-151. magiran.com/p2106167
ابراهیم عزیزی، فرهاد عباسی، (1398). 'بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه'، نشریه فقه و حقوق خانواده، 24(71)، صص.127-151. magiran.com/p2106167
Ebrahim Azizi , Farhad Abbasi, (2019). '"Investigation and Criticism of Denial of Liberty Until Financial Debt Claims in Dowry Claims"', Family Law and Jurisprudence, 24(71), pp.127-151. magiran.com/p2106167
ابراهیم عزیزی؛ فرهاد عباسی. "بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه". نشریه فقه و حقوق خانواده، 24 ،71 ، 1398، 127-151. magiran.com/p2106167
Ebrahim Azizi ; Farhad Abbasi. ""Investigation and Criticism of Denial of Liberty Until Financial Debt Claims in Dowry Claims"", Family Law and Jurisprudence, 24, 71, 2019, 127-151. magiran.com/p2106167
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال