ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محیا صفاری نیا، معصومه منفرد مسقانی، (1398). حقوق افراد دارای معلولیت در چارچوب خانواده از منظر موازین بین المللی، نشریه فقه و حقوق خانواده، 24(71)، 151-183. magiran.com/p2106168
Mahya Saffarinia , Masoumeh Monfared Mosghani, (2019). Rights of persons with disabilities within the family framework from the perspective of International instruments, Family Law and Jurisprudence, 24(71), 151-183. magiran.com/p2106168
محیا صفاری نیا، معصومه منفرد مسقانی، حقوق افراد دارای معلولیت در چارچوب خانواده از منظر موازین بین المللی. نشریه فقه و حقوق خانواده، 1398؛ 24(71): 151-183. magiran.com/p2106168
Mahya Saffarinia , Masoumeh Monfared Mosghani, Rights of persons with disabilities within the family framework from the perspective of International instruments, Family Law and Jurisprudence, 2019; 24(71): 151-183. magiran.com/p2106168
محیا صفاری نیا، معصومه منفرد مسقانی، "حقوق افراد دارای معلولیت در چارچوب خانواده از منظر موازین بین المللی"، نشریه فقه و حقوق خانواده 24، شماره 71 (1398): 151-183. magiran.com/p2106168
Mahya Saffarinia , Masoumeh Monfared Mosghani, "Rights of persons with disabilities within the family framework from the perspective of International instruments", Family Law and Jurisprudence 24, no.71 (2019): 151-183. magiran.com/p2106168
محیا صفاری نیا، معصومه منفرد مسقانی، (1398). 'حقوق افراد دارای معلولیت در چارچوب خانواده از منظر موازین بین المللی'، نشریه فقه و حقوق خانواده، 24(71)، صص.151-183. magiran.com/p2106168
Mahya Saffarinia , Masoumeh Monfared Mosghani, (2019). 'Rights of persons with disabilities within the family framework from the perspective of International instruments', Family Law and Jurisprudence, 24(71), pp.151-183. magiran.com/p2106168
محیا صفاری نیا؛ معصومه منفرد مسقانی. "حقوق افراد دارای معلولیت در چارچوب خانواده از منظر موازین بین المللی". نشریه فقه و حقوق خانواده، 24 ،71 ، 1398، 151-183. magiran.com/p2106168
Mahya Saffarinia ; Masoumeh Monfared Mosghani. "Rights of persons with disabilities within the family framework from the perspective of International instruments", Family Law and Jurisprudence, 24, 71, 2019, 151-183. magiran.com/p2106168
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال