ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود حاجی زاده میمندی، لیلا بنیاد، (1398). عوامل موثر بر امنیت شغلی کارکنان سازمان ها (فراتحلیلی از تحقیقات موجود)، فصلنامه توسعه اجتماعی، 14(2)، 33-60. magiran.com/p2106172
Masoud Hajizadeh Maymandi, Leili Bonyad , (2020). Factors Affecting Occupational Safety Employee Organizations (Meta-Analysis of Available Research), Journal of Social Development, 14(2), 33-60. magiran.com/p2106172
مسعود حاجی زاده میمندی، لیلا بنیاد، عوامل موثر بر امنیت شغلی کارکنان سازمان ها (فراتحلیلی از تحقیقات موجود). فصلنامه توسعه اجتماعی، 1398؛ 14(2): 33-60. magiran.com/p2106172
Masoud Hajizadeh Maymandi, Leili Bonyad , Factors Affecting Occupational Safety Employee Organizations (Meta-Analysis of Available Research), Journal of Social Development, 2020; 14(2): 33-60. magiran.com/p2106172
مسعود حاجی زاده میمندی، لیلا بنیاد، "عوامل موثر بر امنیت شغلی کارکنان سازمان ها (فراتحلیلی از تحقیقات موجود)"، فصلنامه توسعه اجتماعی 14، شماره 2 (1398): 33-60. magiran.com/p2106172
Masoud Hajizadeh Maymandi, Leili Bonyad , "Factors Affecting Occupational Safety Employee Organizations (Meta-Analysis of Available Research)", Journal of Social Development 14, no.2 (2020): 33-60. magiran.com/p2106172
مسعود حاجی زاده میمندی، لیلا بنیاد، (1398). 'عوامل موثر بر امنیت شغلی کارکنان سازمان ها (فراتحلیلی از تحقیقات موجود)'، فصلنامه توسعه اجتماعی، 14(2)، صص.33-60. magiran.com/p2106172
Masoud Hajizadeh Maymandi, Leili Bonyad , (2020). 'Factors Affecting Occupational Safety Employee Organizations (Meta-Analysis of Available Research)', Journal of Social Development, 14(2), pp.33-60. magiran.com/p2106172
مسعود حاجی زاده میمندی؛ لیلا بنیاد. "عوامل موثر بر امنیت شغلی کارکنان سازمان ها (فراتحلیلی از تحقیقات موجود)". فصلنامه توسعه اجتماعی، 14 ،2 ، 1398، 33-60. magiran.com/p2106172
Masoud Hajizadeh Maymandi; Leili Bonyad . "Factors Affecting Occupational Safety Employee Organizations (Meta-Analysis of Available Research)", Journal of Social Development, 14, 2, 2020, 33-60. magiran.com/p2106172
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال