ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی رمضانی زاده، یونس پولادرنگ، (1399). بررسی تجربی اثرات زائده های طولی بر اثربخشی خنک کاری لایه ای ناشی از روزنه های نخودی در پره های توربین های گازی، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52(4)، 41-50. magiran.com/p2106213
Mahdi Ramezanizadeh , Youness Puladrang, (2020). Experimental Investigation of Longitudinal Tabs Effects on Film-Cooling Effectiveness of Pea Shaped Holes in Gas Turbine Blades, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 52(4), 41-50. magiran.com/p2106213
مهدی رمضانی زاده، یونس پولادرنگ، بررسی تجربی اثرات زائده های طولی بر اثربخشی خنک کاری لایه ای ناشی از روزنه های نخودی در پره های توربین های گازی. مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 1399؛ 52(4): 41-50. magiran.com/p2106213
Mahdi Ramezanizadeh , Youness Puladrang, Experimental Investigation of Longitudinal Tabs Effects on Film-Cooling Effectiveness of Pea Shaped Holes in Gas Turbine Blades, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 2020; 52(4): 41-50. magiran.com/p2106213
مهدی رمضانی زاده، یونس پولادرنگ، "بررسی تجربی اثرات زائده های طولی بر اثربخشی خنک کاری لایه ای ناشی از روزنه های نخودی در پره های توربین های گازی"، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر 52، شماره 4 (1399): 41-50. magiran.com/p2106213
Mahdi Ramezanizadeh , Youness Puladrang, "Experimental Investigation of Longitudinal Tabs Effects on Film-Cooling Effectiveness of Pea Shaped Holes in Gas Turbine Blades", Amirkabir Journal Mechanical Engineering 52, no.4 (2020): 41-50. magiran.com/p2106213
مهدی رمضانی زاده، یونس پولادرنگ، (1399). 'بررسی تجربی اثرات زائده های طولی بر اثربخشی خنک کاری لایه ای ناشی از روزنه های نخودی در پره های توربین های گازی'، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52(4)، صص.41-50. magiran.com/p2106213
Mahdi Ramezanizadeh , Youness Puladrang, (2020). 'Experimental Investigation of Longitudinal Tabs Effects on Film-Cooling Effectiveness of Pea Shaped Holes in Gas Turbine Blades', Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 52(4), pp.41-50. magiran.com/p2106213
مهدی رمضانی زاده؛ یونس پولادرنگ. "بررسی تجربی اثرات زائده های طولی بر اثربخشی خنک کاری لایه ای ناشی از روزنه های نخودی در پره های توربین های گازی". مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52 ،4 ، 1399، 41-50. magiran.com/p2106213
Mahdi Ramezanizadeh ; Youness Puladrang. "Experimental Investigation of Longitudinal Tabs Effects on Film-Cooling Effectiveness of Pea Shaped Holes in Gas Turbine Blades", Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 52, 4, 2020, 41-50. magiran.com/p2106213
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال