ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امید ایزدی، پیمان مصدق، (1399). بررسی تجربی و شبیه سازی اعوجاج پلی آمید 6 بر اساس رفتار ترمومکانیکی بدست آمده از تست کشش تک محوره، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52(5)، 21-30. magiran.com/p2106236
Omid Izadi, Peiman Mosaddegh , (2020). Experimental and simulation study on the warpage of polyamide 6 based on thermo-mechanical behavior of material using uniaxial tensile test, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 52(5), 21-30. magiran.com/p2106236
امید ایزدی، پیمان مصدق، بررسی تجربی و شبیه سازی اعوجاج پلی آمید 6 بر اساس رفتار ترمومکانیکی بدست آمده از تست کشش تک محوره. مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 1399؛ 52(5): 21-30. magiran.com/p2106236
Omid Izadi, Peiman Mosaddegh , Experimental and simulation study on the warpage of polyamide 6 based on thermo-mechanical behavior of material using uniaxial tensile test, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 2020; 52(5): 21-30. magiran.com/p2106236
امید ایزدی، پیمان مصدق، "بررسی تجربی و شبیه سازی اعوجاج پلی آمید 6 بر اساس رفتار ترمومکانیکی بدست آمده از تست کشش تک محوره"، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر 52، شماره 5 (1399): 21-30. magiran.com/p2106236
Omid Izadi, Peiman Mosaddegh , "Experimental and simulation study on the warpage of polyamide 6 based on thermo-mechanical behavior of material using uniaxial tensile test", Amirkabir Journal Mechanical Engineering 52, no.5 (2020): 21-30. magiran.com/p2106236
امید ایزدی، پیمان مصدق، (1399). 'بررسی تجربی و شبیه سازی اعوجاج پلی آمید 6 بر اساس رفتار ترمومکانیکی بدست آمده از تست کشش تک محوره'، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52(5)، صص.21-30. magiran.com/p2106236
Omid Izadi, Peiman Mosaddegh , (2020). 'Experimental and simulation study on the warpage of polyamide 6 based on thermo-mechanical behavior of material using uniaxial tensile test', Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 52(5), pp.21-30. magiran.com/p2106236
امید ایزدی؛ پیمان مصدق. "بررسی تجربی و شبیه سازی اعوجاج پلی آمید 6 بر اساس رفتار ترمومکانیکی بدست آمده از تست کشش تک محوره". مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52 ،5 ، 1399، 21-30. magiran.com/p2106236
Omid Izadi; Peiman Mosaddegh . "Experimental and simulation study on the warpage of polyamide 6 based on thermo-mechanical behavior of material using uniaxial tensile test", Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 52, 5, 2020, 21-30. magiran.com/p2106236
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال