ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهلول عباس زاده، فاطمه سفیدکن، معصومه لایق حقیقی، سمیه فکری، (1398). اثر ورمی کمپوست و هیومیک اسید بر ویژگی های رشدی و ترکیب اسانس مورد (Myrtus communis L.)، مجله علوم و فنون باغبانی ایران، 20(3)، 285-296. magiran.com/p2106263
Bohloul Abbaszadeh, Fatemeh Sefidkon, Masoumeh Layeghhaghighi, (2019). Effect of Vermicompost and Humic Acid on Growth Chracteristics and Essential Oil Composition of Myrtus communis L., Journal of Horticultural Science and Technology, 20(3), 285-296. magiran.com/p2106263
بهلول عباس زاده، فاطمه سفیدکن، معصومه لایق حقیقی، سمیه فکری، اثر ورمی کمپوست و هیومیک اسید بر ویژگی های رشدی و ترکیب اسانس مورد (Myrtus communis L.). مجله علوم و فنون باغبانی ایران، 1398؛ 20(3): 285-296. magiran.com/p2106263
Bohloul Abbaszadeh, Fatemeh Sefidkon, Masoumeh Layeghhaghighi, Effect of Vermicompost and Humic Acid on Growth Chracteristics and Essential Oil Composition of Myrtus communis L., Journal of Horticultural Science and Technology, 2019; 20(3): 285-296. magiran.com/p2106263
بهلول عباس زاده، فاطمه سفیدکن، معصومه لایق حقیقی، سمیه فکری، "اثر ورمی کمپوست و هیومیک اسید بر ویژگی های رشدی و ترکیب اسانس مورد (Myrtus communis L.)"، مجله علوم و فنون باغبانی ایران 20، شماره 3 (1398): 285-296. magiran.com/p2106263
Bohloul Abbaszadeh, Fatemeh Sefidkon, Masoumeh Layeghhaghighi, "Effect of Vermicompost and Humic Acid on Growth Chracteristics and Essential Oil Composition of Myrtus communis L.", Journal of Horticultural Science and Technology 20, no.3 (2019): 285-296. magiran.com/p2106263
بهلول عباس زاده، فاطمه سفیدکن، معصومه لایق حقیقی، سمیه فکری، (1398). 'اثر ورمی کمپوست و هیومیک اسید بر ویژگی های رشدی و ترکیب اسانس مورد (Myrtus communis L.)'، مجله علوم و فنون باغبانی ایران، 20(3)، صص.285-296. magiran.com/p2106263
Bohloul Abbaszadeh, Fatemeh Sefidkon, Masoumeh Layeghhaghighi, (2019). 'Effect of Vermicompost and Humic Acid on Growth Chracteristics and Essential Oil Composition of Myrtus communis L.', Journal of Horticultural Science and Technology, 20(3), pp.285-296. magiran.com/p2106263
بهلول عباس زاده؛ فاطمه سفیدکن؛ معصومه لایق حقیقی؛ سمیه فکری. "اثر ورمی کمپوست و هیومیک اسید بر ویژگی های رشدی و ترکیب اسانس مورد (Myrtus communis L.)". مجله علوم و فنون باغبانی ایران، 20 ،3 ، 1398، 285-296. magiran.com/p2106263
Bohloul Abbaszadeh; Fatemeh Sefidkon; Masoumeh Layeghhaghighi. "Effect of Vermicompost and Humic Acid on Growth Chracteristics and Essential Oil Composition of Myrtus communis L.", Journal of Horticultural Science and Technology, 20, 3, 2019, 285-296. magiran.com/p2106263
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال