ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Samira Hashemi, Reza Amani, Bahman Cheraghian, Sorour Neamatpour, (2020). Stress and Anxiety Levels Are Associated with Erythrocyte Fatty Acids Content in Young Women, Iranian Journal of Psychiatry, 15(1), 47-54. magiran.com/p2106338
Samira Hashemi, Reza Amani, Bahman Cheraghian, Sorour Neamatpour, Stress and Anxiety Levels Are Associated with Erythrocyte Fatty Acids Content in Young Women, Iranian Journal of Psychiatry, 2020; 15(1): 47-54. magiran.com/p2106338
Samira Hashemi, Reza Amani, Bahman Cheraghian, Sorour Neamatpour, "Stress and Anxiety Levels Are Associated with Erythrocyte Fatty Acids Content in Young Women", Iranian Journal of Psychiatry 15, no.1 (2020): 47-54. magiran.com/p2106338
Samira Hashemi, Reza Amani, Bahman Cheraghian, Sorour Neamatpour, (2020). 'Stress and Anxiety Levels Are Associated with Erythrocyte Fatty Acids Content in Young Women', Iranian Journal of Psychiatry, 15(1), pp.47-54. magiran.com/p2106338
Samira Hashemi; Reza Amani; Bahman Cheraghian; Sorour Neamatpour. "Stress and Anxiety Levels Are Associated with Erythrocyte Fatty Acids Content in Young Women", Iranian Journal of Psychiatry, 15, 1, 2020, 47-54. magiran.com/p2106338
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال