ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Mohammad Effatpanah, Mohammad Moharrami, Gilda Rajabi Damavandi, Mahdi Aminikhah, MohammadHosein Nezhad, Farnaz Khatami, Tara Arjmand, Heliya Tarighatnia, MirSaeed Yekaninejad, (2020). Association of Internet Addiction with Emotional and Behavioral Characteristics of Adolescents, Iranian Journal of Psychiatry, 15(1), 55-66. magiran.com/p2106339
Mohammad Effatpanah, Mohammad Moharrami, Gilda Rajabi Damavandi, Mahdi Aminikhah, MohammadHosein Nezhad, Farnaz Khatami, Tara Arjmand, Heliya Tarighatnia, MirSaeed Yekaninejad, Association of Internet Addiction with Emotional and Behavioral Characteristics of Adolescents, Iranian Journal of Psychiatry, 2020; 15(1): 55-66. magiran.com/p2106339
Mohammad Effatpanah, Mohammad Moharrami, Gilda Rajabi Damavandi, Mahdi Aminikhah, MohammadHosein Nezhad, Farnaz Khatami, Tara Arjmand, Heliya Tarighatnia, MirSaeed Yekaninejad, "Association of Internet Addiction with Emotional and Behavioral Characteristics of Adolescents", Iranian Journal of Psychiatry 15, no.1 (2020): 55-66. magiran.com/p2106339
Mohammad Effatpanah, Mohammad Moharrami, Gilda Rajabi Damavandi, Mahdi Aminikhah, MohammadHosein Nezhad, Farnaz Khatami, Tara Arjmand, Heliya Tarighatnia, MirSaeed Yekaninejad, (2020). 'Association of Internet Addiction with Emotional and Behavioral Characteristics of Adolescents', Iranian Journal of Psychiatry, 15(1), pp.55-66. magiran.com/p2106339
Mohammad Effatpanah; Mohammad Moharrami; Gilda Rajabi Damavandi; Mahdi Aminikhah; MohammadHosein Nezhad; Farnaz Khatami; Tara Arjmand; Heliya Tarighatnia; MirSaeed Yekaninejad. "Association of Internet Addiction with Emotional and Behavioral Characteristics of Adolescents", Iranian Journal of Psychiatry, 15, 1, 2020, 55-66. magiran.com/p2106339
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال