ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد اکبری، محسن گل پرور، محسن لعلی، پریسا ترانه، (1399). اثر بخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد شناختی رفتاری و رویکرد آموزش مدیریت والدین بر افسردگی و اضطراب نوجوانان پسر مبتلا به سوء استفاده جنسی، مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 7(1)، 313-322. magiran.com/p2106384
Mohammad Akbari, Mohsen Golparvar, Mohsen Lali, Parisa Traneh, (2020). Determining the effectiveness of integrative acceptance and commitment-cognitive behavioral therapy and parent management training on the depression and anxiety of adolescent Boy with sexual abuse, Journal of Jiroft University of Medical Sciences, 7(1), 313-322. magiran.com/p2106384
محمد اکبری، محسن گل پرور، محسن لعلی، پریسا ترانه، اثر بخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد شناختی رفتاری و رویکرد آموزش مدیریت والدین بر افسردگی و اضطراب نوجوانان پسر مبتلا به سوء استفاده جنسی. مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 1399؛ 7(1): 313-322. magiran.com/p2106384
Mohammad Akbari, Mohsen Golparvar, Mohsen Lali, Parisa Traneh, Determining the effectiveness of integrative acceptance and commitment-cognitive behavioral therapy and parent management training on the depression and anxiety of adolescent Boy with sexual abuse, Journal of Jiroft University of Medical Sciences, 2020; 7(1): 313-322. magiran.com/p2106384
محمد اکبری، محسن گل پرور، محسن لعلی، پریسا ترانه، "اثر بخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد شناختی رفتاری و رویکرد آموزش مدیریت والدین بر افسردگی و اضطراب نوجوانان پسر مبتلا به سوء استفاده جنسی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 7، شماره 1 (1399): 313-322. magiran.com/p2106384
Mohammad Akbari, Mohsen Golparvar, Mohsen Lali, Parisa Traneh, "Determining the effectiveness of integrative acceptance and commitment-cognitive behavioral therapy and parent management training on the depression and anxiety of adolescent Boy with sexual abuse", Journal of Jiroft University of Medical Sciences 7, no.1 (2020): 313-322. magiran.com/p2106384
محمد اکبری، محسن گل پرور، محسن لعلی، پریسا ترانه، (1399). 'اثر بخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد شناختی رفتاری و رویکرد آموزش مدیریت والدین بر افسردگی و اضطراب نوجوانان پسر مبتلا به سوء استفاده جنسی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 7(1)، صص.313-322. magiran.com/p2106384
Mohammad Akbari, Mohsen Golparvar, Mohsen Lali, Parisa Traneh, (2020). 'Determining the effectiveness of integrative acceptance and commitment-cognitive behavioral therapy and parent management training on the depression and anxiety of adolescent Boy with sexual abuse', Journal of Jiroft University of Medical Sciences, 7(1), pp.313-322. magiran.com/p2106384
محمد اکبری؛ محسن گل پرور؛ محسن لعلی؛ پریسا ترانه. "اثر بخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد شناختی رفتاری و رویکرد آموزش مدیریت والدین بر افسردگی و اضطراب نوجوانان پسر مبتلا به سوء استفاده جنسی". مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 7 ،1 ، 1399، 313-322. magiran.com/p2106384
Mohammad Akbari; Mohsen Golparvar; Mohsen Lali; Parisa Traneh. "Determining the effectiveness of integrative acceptance and commitment-cognitive behavioral therapy and parent management training on the depression and anxiety of adolescent Boy with sexual abuse", Journal of Jiroft University of Medical Sciences, 7, 1, 2020, 313-322. magiran.com/p2106384
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال