ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ندا دستیار، فاطمه مشایخی، فوزیه رفعتی، (1399). رنج مراقبتی در مراقبین بیماران همودیالیزی استان کرمان: یک مطالعه توصیفی-تحلیلی، مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 7(1)، 323-331. magiran.com/p2106385
Neda Dastyar, Fatemeh Mashayekhi, Foozieh Rafati, (2020). Caregiving burden in hemodialysis patients’ caregivers in Kerman Province: A descriptive-analytical study, Journal of Jiroft University of Medical Sciences, 7(1), 323-331. magiran.com/p2106385
ندا دستیار، فاطمه مشایخی، فوزیه رفعتی، رنج مراقبتی در مراقبین بیماران همودیالیزی استان کرمان: یک مطالعه توصیفی-تحلیلی. مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 1399؛ 7(1): 323-331. magiran.com/p2106385
Neda Dastyar, Fatemeh Mashayekhi, Foozieh Rafati, Caregiving burden in hemodialysis patients’ caregivers in Kerman Province: A descriptive-analytical study, Journal of Jiroft University of Medical Sciences, 2020; 7(1): 323-331. magiran.com/p2106385
ندا دستیار، فاطمه مشایخی، فوزیه رفعتی، "رنج مراقبتی در مراقبین بیماران همودیالیزی استان کرمان: یک مطالعه توصیفی-تحلیلی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 7، شماره 1 (1399): 323-331. magiran.com/p2106385
Neda Dastyar, Fatemeh Mashayekhi, Foozieh Rafati, "Caregiving burden in hemodialysis patients’ caregivers in Kerman Province: A descriptive-analytical study", Journal of Jiroft University of Medical Sciences 7, no.1 (2020): 323-331. magiran.com/p2106385
ندا دستیار، فاطمه مشایخی، فوزیه رفعتی، (1399). 'رنج مراقبتی در مراقبین بیماران همودیالیزی استان کرمان: یک مطالعه توصیفی-تحلیلی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 7(1)، صص.323-331. magiran.com/p2106385
Neda Dastyar, Fatemeh Mashayekhi, Foozieh Rafati, (2020). 'Caregiving burden in hemodialysis patients’ caregivers in Kerman Province: A descriptive-analytical study', Journal of Jiroft University of Medical Sciences, 7(1), pp.323-331. magiran.com/p2106385
ندا دستیار؛ فاطمه مشایخی؛ فوزیه رفعتی. "رنج مراقبتی در مراقبین بیماران همودیالیزی استان کرمان: یک مطالعه توصیفی-تحلیلی". مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 7 ،1 ، 1399، 323-331. magiran.com/p2106385
Neda Dastyar; Fatemeh Mashayekhi; Foozieh Rafati. "Caregiving burden in hemodialysis patients’ caregivers in Kerman Province: A descriptive-analytical study", Journal of Jiroft University of Medical Sciences, 7, 1, 2020, 323-331. magiran.com/p2106385
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال