به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرهاد تنهای رشوانلو، هادی صمدیه، حسین کارشکی، ملیکا منوچهری، مینا علیزاده، (1398). روابط ساختاری ادراکات والدینی، نیازهای بنیادین روانی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 19(1)، 542-553. magiran.com/p2106754
Farhad Tanhaye Rseshvanloo, Hadi Samadiye, Hossein Kareshki, Melika Manouchehri, Mina Alizade, (2019). Structural Relationships between Perceptions of Parents, Basic Psychological Needs and Academic Burnout in Medical Students, Iranian Journal of Medical Education, 19(1), 542-553. magiran.com/p2106754
فرهاد تنهای رشوانلو، هادی صمدیه، حسین کارشکی، ملیکا منوچهری، مینا علیزاده، روابط ساختاری ادراکات والدینی، نیازهای بنیادین روانی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1398؛ 19(1): 542-553. magiran.com/p2106754
Farhad Tanhaye Rseshvanloo, Hadi Samadiye, Hossein Kareshki, Melika Manouchehri, Mina Alizade, Structural Relationships between Perceptions of Parents, Basic Psychological Needs and Academic Burnout in Medical Students, Iranian Journal of Medical Education, 2019; 19(1): 542-553. magiran.com/p2106754
فرهاد تنهای رشوانلو، هادی صمدیه، حسین کارشکی، ملیکا منوچهری، مینا علیزاده، "روابط ساختاری ادراکات والدینی، نیازهای بنیادین روانی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی"، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 19، شماره 1 (1398): 542-553. magiran.com/p2106754
Farhad Tanhaye Rseshvanloo, Hadi Samadiye, Hossein Kareshki, Melika Manouchehri, Mina Alizade, "Structural Relationships between Perceptions of Parents, Basic Psychological Needs and Academic Burnout in Medical Students", Iranian Journal of Medical Education 19, no.1 (2019): 542-553. magiran.com/p2106754
فرهاد تنهای رشوانلو، هادی صمدیه، حسین کارشکی، ملیکا منوچهری، مینا علیزاده، (1398). 'روابط ساختاری ادراکات والدینی، نیازهای بنیادین روانی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی'، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 19(1)، صص.542-553. magiran.com/p2106754
Farhad Tanhaye Rseshvanloo, Hadi Samadiye, Hossein Kareshki, Melika Manouchehri, Mina Alizade, (2019). 'Structural Relationships between Perceptions of Parents, Basic Psychological Needs and Academic Burnout in Medical Students', Iranian Journal of Medical Education, 19(1), pp.542-553. magiran.com/p2106754
فرهاد تنهای رشوانلو؛ هادی صمدیه؛ حسین کارشکی؛ ملیکا منوچهری؛ مینا علیزاده. "روابط ساختاری ادراکات والدینی، نیازهای بنیادین روانی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی". مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 19 ،1 ، 1398، 542-553. magiran.com/p2106754
Farhad Tanhaye Rseshvanloo; Hadi Samadiye; Hossein Kareshki; Melika Manouchehri; Mina Alizade. "Structural Relationships between Perceptions of Parents, Basic Psychological Needs and Academic Burnout in Medical Students", Iranian Journal of Medical Education, 19, 1, 2019, 542-553. magiran.com/p2106754
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال