ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدرضا موسوی، فرشید فتاح نیا، گلناز تاسلی، یحیی محمدی، مهدی میرزایی، فخرالدین آرمیون، (1398). اثر تزریق محلول ویتامین ‏E‏ و سلنیوم و محلول ویتامین ‏B12‎‏ و آهن در گاوهای شیری دوره انتقال بر ‏کیفیت آغوز و ظرفیت آنتی اکسیدانی‎ ‎و فراسنجه های سرم گوساله ها، مجله علوم دامی ایران، 50(4)، 307-317. magiran.com/p2106759
Reza Mousavi, Farshid Fatahnia , Golnaz Taasoli, Yahya Mohammadi, Mehdi Mirzaee, Fakhrodin Armioon, (2020). Effect of injection of vitamin E and selenium solution and vitamin B12 and iron ‎solution to transition dairy cows on colostrum quality, and antioxidant capacity and ‎serum metabolites in calves, Iranian Journal of Animal Science, 50(4), 307-317. magiran.com/p2106759
سیدرضا موسوی، فرشید فتاح نیا، گلناز تاسلی، یحیی محمدی، مهدی میرزایی، فخرالدین آرمیون، اثر تزریق محلول ویتامین ‏E‏ و سلنیوم و محلول ویتامین ‏B12‎‏ و آهن در گاوهای شیری دوره انتقال بر ‏کیفیت آغوز و ظرفیت آنتی اکسیدانی‎ ‎و فراسنجه های سرم گوساله ها. مجله علوم دامی ایران، 1398؛ 50(4): 307-317. magiran.com/p2106759
Reza Mousavi, Farshid Fatahnia , Golnaz Taasoli, Yahya Mohammadi, Mehdi Mirzaee, Fakhrodin Armioon, Effect of injection of vitamin E and selenium solution and vitamin B12 and iron ‎solution to transition dairy cows on colostrum quality, and antioxidant capacity and ‎serum metabolites in calves, Iranian Journal of Animal Science, 2020; 50(4): 307-317. magiran.com/p2106759
سیدرضا موسوی، فرشید فتاح نیا، گلناز تاسلی، یحیی محمدی، مهدی میرزایی، فخرالدین آرمیون، "اثر تزریق محلول ویتامین ‏E‏ و سلنیوم و محلول ویتامین ‏B12‎‏ و آهن در گاوهای شیری دوره انتقال بر ‏کیفیت آغوز و ظرفیت آنتی اکسیدانی‎ ‎و فراسنجه های سرم گوساله ها"، مجله علوم دامی ایران 50، شماره 4 (1398): 307-317. magiran.com/p2106759
Reza Mousavi, Farshid Fatahnia , Golnaz Taasoli, Yahya Mohammadi, Mehdi Mirzaee, Fakhrodin Armioon, "Effect of injection of vitamin E and selenium solution and vitamin B12 and iron ‎solution to transition dairy cows on colostrum quality, and antioxidant capacity and ‎serum metabolites in calves", Iranian Journal of Animal Science 50, no.4 (2020): 307-317. magiran.com/p2106759
سیدرضا موسوی، فرشید فتاح نیا، گلناز تاسلی، یحیی محمدی، مهدی میرزایی، فخرالدین آرمیون، (1398). 'اثر تزریق محلول ویتامین ‏E‏ و سلنیوم و محلول ویتامین ‏B12‎‏ و آهن در گاوهای شیری دوره انتقال بر ‏کیفیت آغوز و ظرفیت آنتی اکسیدانی‎ ‎و فراسنجه های سرم گوساله ها'، مجله علوم دامی ایران، 50(4)، صص.307-317. magiran.com/p2106759
Reza Mousavi, Farshid Fatahnia , Golnaz Taasoli, Yahya Mohammadi, Mehdi Mirzaee, Fakhrodin Armioon, (2020). 'Effect of injection of vitamin E and selenium solution and vitamin B12 and iron ‎solution to transition dairy cows on colostrum quality, and antioxidant capacity and ‎serum metabolites in calves', Iranian Journal of Animal Science, 50(4), pp.307-317. magiran.com/p2106759
سیدرضا موسوی؛ فرشید فتاح نیا؛ گلناز تاسلی؛ یحیی محمدی؛ مهدی میرزایی؛ فخرالدین آرمیون. "اثر تزریق محلول ویتامین ‏E‏ و سلنیوم و محلول ویتامین ‏B12‎‏ و آهن در گاوهای شیری دوره انتقال بر ‏کیفیت آغوز و ظرفیت آنتی اکسیدانی‎ ‎و فراسنجه های سرم گوساله ها". مجله علوم دامی ایران، 50 ،4 ، 1398، 307-317. magiran.com/p2106759
Reza Mousavi; Farshid Fatahnia ; Golnaz Taasoli; Yahya Mohammadi; Mehdi Mirzaee; Fakhrodin Armioon. "Effect of injection of vitamin E and selenium solution and vitamin B12 and iron ‎solution to transition dairy cows on colostrum quality, and antioxidant capacity and ‎serum metabolites in calves", Iranian Journal of Animal Science, 50, 4, 2020, 307-317. magiran.com/p2106759
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال