ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر قاسمی، رحیم سرور، بهمن کارگر، (1398). آسیب شناسی ساختار نظام تصمیم گیری شواریی در فرآیند مدیریت شهری: مورد مطالعه تهران، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 10(1)، 109-121. magiran.com/p2106839
Amir Ghasemi, Rahem Sarvar , Bahman Karegar, (2020). Pathology of Structure of Decision Making System in Urban Management Process: Case Study Tehran, Quarterly of Geography (Regional Planing), 10(1), 109-121. magiran.com/p2106839
امیر قاسمی، رحیم سرور، بهمن کارگر، آسیب شناسی ساختار نظام تصمیم گیری شواریی در فرآیند مدیریت شهری: مورد مطالعه تهران. فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 1398؛ 10(1): 109-121. magiran.com/p2106839
Amir Ghasemi, Rahem Sarvar , Bahman Karegar, Pathology of Structure of Decision Making System in Urban Management Process: Case Study Tehran, Quarterly of Geography (Regional Planing), 2020; 10(1): 109-121. magiran.com/p2106839
امیر قاسمی، رحیم سرور، بهمن کارگر، "آسیب شناسی ساختار نظام تصمیم گیری شواریی در فرآیند مدیریت شهری: مورد مطالعه تهران"، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) 10، شماره 1 (1398): 109-121. magiran.com/p2106839
Amir Ghasemi, Rahem Sarvar , Bahman Karegar, "Pathology of Structure of Decision Making System in Urban Management Process: Case Study Tehran", Quarterly of Geography (Regional Planing) 10, no.1 (2020): 109-121. magiran.com/p2106839
امیر قاسمی، رحیم سرور، بهمن کارگر، (1398). 'آسیب شناسی ساختار نظام تصمیم گیری شواریی در فرآیند مدیریت شهری: مورد مطالعه تهران'، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 10(1)، صص.109-121. magiran.com/p2106839
Amir Ghasemi, Rahem Sarvar , Bahman Karegar, (2020). 'Pathology of Structure of Decision Making System in Urban Management Process: Case Study Tehran', Quarterly of Geography (Regional Planing), 10(1), pp.109-121. magiran.com/p2106839
امیر قاسمی؛ رحیم سرور؛ بهمن کارگر. "آسیب شناسی ساختار نظام تصمیم گیری شواریی در فرآیند مدیریت شهری: مورد مطالعه تهران". فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 10 ،1 ، 1398، 109-121. magiran.com/p2106839
Amir Ghasemi; Rahem Sarvar ; Bahman Karegar. "Pathology of Structure of Decision Making System in Urban Management Process: Case Study Tehran", Quarterly of Geography (Regional Planing), 10, 1, 2020, 109-121. magiran.com/p2106839
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال