ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد طغرا، حسن زارعی متین، سید حسین اخوان علوی، حمیدرضا یزدانی، (1399). توسعه چارچوبی برای توسعه سرمایه اجتماعی در سازمان های ایرانی برمبنای سرمایه عاطفی، نشریه مدیریت فردا، 18(61)، 81-92. magiran.com/p2106925
Seyyed Mohammad Toghra, hasan Zaree matin, Seyyed Hosein Akhavan Alavi, Hamid Reza Yazdani, (2020). A framework for organizational social capital development based on the organizational emotional capital, Management tomorrow, 18(61), 81-92. magiran.com/p2106925
سید محمد طغرا، حسن زارعی متین، سید حسین اخوان علوی، حمیدرضا یزدانی، توسعه چارچوبی برای توسعه سرمایه اجتماعی در سازمان های ایرانی برمبنای سرمایه عاطفی. نشریه مدیریت فردا، 1399؛ 18(61): 81-92. magiran.com/p2106925
Seyyed Mohammad Toghra, hasan Zaree matin, Seyyed Hosein Akhavan Alavi, Hamid Reza Yazdani, A framework for organizational social capital development based on the organizational emotional capital, Management tomorrow, 2020; 18(61): 81-92. magiran.com/p2106925
سید محمد طغرا، حسن زارعی متین، سید حسین اخوان علوی، حمیدرضا یزدانی، "توسعه چارچوبی برای توسعه سرمایه اجتماعی در سازمان های ایرانی برمبنای سرمایه عاطفی"، نشریه مدیریت فردا 18، شماره 61 (1399): 81-92. magiran.com/p2106925
Seyyed Mohammad Toghra, hasan Zaree matin, Seyyed Hosein Akhavan Alavi, Hamid Reza Yazdani, "A framework for organizational social capital development based on the organizational emotional capital", Management tomorrow 18, no.61 (2020): 81-92. magiran.com/p2106925
سید محمد طغرا، حسن زارعی متین، سید حسین اخوان علوی، حمیدرضا یزدانی، (1399). 'توسعه چارچوبی برای توسعه سرمایه اجتماعی در سازمان های ایرانی برمبنای سرمایه عاطفی'، نشریه مدیریت فردا، 18(61)، صص.81-92. magiran.com/p2106925
Seyyed Mohammad Toghra, hasan Zaree matin, Seyyed Hosein Akhavan Alavi, Hamid Reza Yazdani, (2020). 'A framework for organizational social capital development based on the organizational emotional capital', Management tomorrow, 18(61), pp.81-92. magiran.com/p2106925
سید محمد طغرا؛ حسن زارعی متین؛ سید حسین اخوان علوی؛ حمیدرضا یزدانی. "توسعه چارچوبی برای توسعه سرمایه اجتماعی در سازمان های ایرانی برمبنای سرمایه عاطفی". نشریه مدیریت فردا، 18 ،61 ، 1399، 81-92. magiran.com/p2106925
Seyyed Mohammad Toghra; hasan Zaree matin; Seyyed Hosein Akhavan Alavi; Hamid Reza Yazdani. "A framework for organizational social capital development based on the organizational emotional capital", Management tomorrow, 18, 61, 2020, 81-92. magiran.com/p2106925
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال