ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نیما صادقی بروجن، ابوالفضل شیرازی، ناصر شمس اسفندآبادی، محمدحسین نصراصفهانی، جمشید جلیل نژاد حلاجیان، مهدی صفاهانی لنگرودی، (1399). مقایسه دو دوره زمانی مختلف تیمار با FSH بر توان تکوین تخمک های گاوی استحصال شده از طریق واژن، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 13(2)، 13-22. magiran.com/p2107051
Nima Sadeghi Boroujen, Abolfazl Shirazi, Naser Shams Esfandabadi, Mohammad Hossein Nasr, Esfahani, Jamshid Jalilnezhad Hallajian, Mehdi Safahani, Langroudi, (2020). Comparison of two different times period of FSH therapy on developmental competence of bovine oocytes collected through Transvaginal aspiration, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 13(2), 13-22. magiran.com/p2107051
نیما صادقی بروجن، ابوالفضل شیرازی، ناصر شمس اسفندآبادی، محمدحسین نصراصفهانی، جمشید جلیل نژاد حلاجیان، مهدی صفاهانی لنگرودی، مقایسه دو دوره زمانی مختلف تیمار با FSH بر توان تکوین تخمک های گاوی استحصال شده از طریق واژن. نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 1399؛ 13(2): 13-22. magiran.com/p2107051
Nima Sadeghi Boroujen, Abolfazl Shirazi, Naser Shams Esfandabadi, Mohammad Hossein Nasr, Esfahani, Jamshid Jalilnezhad Hallajian, Mehdi Safahani, Langroudi, Comparison of two different times period of FSH therapy on developmental competence of bovine oocytes collected through Transvaginal aspiration, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 2020; 13(2): 13-22. magiran.com/p2107051
نیما صادقی بروجن، ابوالفضل شیرازی، ناصر شمس اسفندآبادی، محمدحسین نصراصفهانی، جمشید جلیل نژاد حلاجیان، مهدی صفاهانی لنگرودی، "مقایسه دو دوره زمانی مختلف تیمار با FSH بر توان تکوین تخمک های گاوی استحصال شده از طریق واژن"، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 13، شماره 2 (1399): 13-22. magiran.com/p2107051
Nima Sadeghi Boroujen, Abolfazl Shirazi, Naser Shams Esfandabadi, Mohammad Hossein Nasr, Esfahani, Jamshid Jalilnezhad Hallajian, Mehdi Safahani, Langroudi, "Comparison of two different times period of FSH therapy on developmental competence of bovine oocytes collected through Transvaginal aspiration", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences 13, no.2 (2020): 13-22. magiran.com/p2107051
نیما صادقی بروجن، ابوالفضل شیرازی، ناصر شمس اسفندآبادی، محمدحسین نصراصفهانی، جمشید جلیل نژاد حلاجیان، مهدی صفاهانی لنگرودی، (1399). 'مقایسه دو دوره زمانی مختلف تیمار با FSH بر توان تکوین تخمک های گاوی استحصال شده از طریق واژن'، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 13(2)، صص.13-22. magiran.com/p2107051
Nima Sadeghi Boroujen, Abolfazl Shirazi, Naser Shams Esfandabadi, Mohammad Hossein Nasr, Esfahani, Jamshid Jalilnezhad Hallajian, Mehdi Safahani, Langroudi, (2020). 'Comparison of two different times period of FSH therapy on developmental competence of bovine oocytes collected through Transvaginal aspiration', Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 13(2), pp.13-22. magiran.com/p2107051
نیما صادقی بروجن؛ ابوالفضل شیرازی؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ محمدحسین نصراصفهانی؛ جمشید جلیل نژاد حلاجیان؛ مهدی صفاهانی لنگرودی. "مقایسه دو دوره زمانی مختلف تیمار با FSH بر توان تکوین تخمک های گاوی استحصال شده از طریق واژن". نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 13 ،2 ، 1399، 13-22. magiran.com/p2107051
Nima Sadeghi Boroujen; Abolfazl Shirazi; Naser Shams Esfandabadi; Mohammad Hossein Nasr; Esfahani; Jamshid Jalilnezhad Hallajian; Mehdi Safahani; Langroudi. "Comparison of two different times period of FSH therapy on developmental competence of bovine oocytes collected through Transvaginal aspiration", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 13, 2, 2020, 13-22. magiran.com/p2107051
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال