ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید دارابی، خلیل میرزاده، علی آقائی، صالح طباطبائی وکیلی، (1399). بررسی تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره ای بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی در بلدرچین ژاپنی، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 13(2)، 111-121. magiran.com/p2107116
Darabi V, Tabatabaei S , Mirzadeh Kh, Aghaei A, (2020). The effect of different levels of dietary protein on productive performance and some blood parameters in Japanese quail, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 13(2), 111-121. magiran.com/p2107116
وحید دارابی، خلیل میرزاده، علی آقائی، صالح طباطبائی وکیلی، بررسی تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره ای بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی در بلدرچین ژاپنی. نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 1399؛ 13(2): 111-121. magiran.com/p2107116
Darabi V, Tabatabaei S , Mirzadeh Kh, Aghaei A, The effect of different levels of dietary protein on productive performance and some blood parameters in Japanese quail, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 2020; 13(2): 111-121. magiran.com/p2107116
وحید دارابی، خلیل میرزاده، علی آقائی، صالح طباطبائی وکیلی، "بررسی تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره ای بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی در بلدرچین ژاپنی"، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 13، شماره 2 (1399): 111-121. magiran.com/p2107116
Darabi V, Tabatabaei S , Mirzadeh Kh, Aghaei A, "The effect of different levels of dietary protein on productive performance and some blood parameters in Japanese quail", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences 13, no.2 (2020): 111-121. magiran.com/p2107116
وحید دارابی، خلیل میرزاده، علی آقائی، صالح طباطبائی وکیلی، (1399). 'بررسی تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره ای بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی در بلدرچین ژاپنی'، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 13(2)، صص.111-121. magiran.com/p2107116
Darabi V, Tabatabaei S , Mirzadeh Kh, Aghaei A, (2020). 'The effect of different levels of dietary protein on productive performance and some blood parameters in Japanese quail', Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 13(2), pp.111-121. magiran.com/p2107116
وحید دارابی؛ خلیل میرزاده؛ علی آقائی؛ صالح طباطبائی وکیلی. "بررسی تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره ای بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی در بلدرچین ژاپنی". نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 13 ،2 ، 1399، 111-121. magiran.com/p2107116
Darabi V; Tabatabaei S ; Mirzadeh Kh; Aghaei A. "The effect of different levels of dietary protein on productive performance and some blood parameters in Japanese quail", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 13, 2, 2020, 111-121. magiran.com/p2107116
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال