ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خدیجه میرزایی خورشیدی، محمدشریف شریف زاده، غلامحسین عبدالله زاده، (1398). ارزیابی ظرفیت نهادی شرکت های تعاونی روستایی در شهرستان ساری، نشریه علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 15(2)، 101-117. magiran.com/p2107141
Khadijeh Mirzaee Khorshidi, MohammadSharif Sharifzadeh , GholamHossein Abdollahzadeh, (2019). An Assessment of Institutional Capacity of the Rural Cooperatives in Sari County, Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 15(2), 101-117. magiran.com/p2107141
خدیجه میرزایی خورشیدی، محمدشریف شریف زاده، غلامحسین عبدالله زاده، ارزیابی ظرفیت نهادی شرکت های تعاونی روستایی در شهرستان ساری. نشریه علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 1398؛ 15(2): 101-117. magiran.com/p2107141
Khadijeh Mirzaee Khorshidi, MohammadSharif Sharifzadeh , GholamHossein Abdollahzadeh, An Assessment of Institutional Capacity of the Rural Cooperatives in Sari County, Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 2019; 15(2): 101-117. magiran.com/p2107141
خدیجه میرزایی خورشیدی، محمدشریف شریف زاده، غلامحسین عبدالله زاده، "ارزیابی ظرفیت نهادی شرکت های تعاونی روستایی در شهرستان ساری"، نشریه علوم ترویج و آموزش کشاورزی 15، شماره 2 (1398): 101-117. magiran.com/p2107141
Khadijeh Mirzaee Khorshidi, MohammadSharif Sharifzadeh , GholamHossein Abdollahzadeh, "An Assessment of Institutional Capacity of the Rural Cooperatives in Sari County", Iranian Agricultural Extension and Education Journal 15, no.2 (2019): 101-117. magiran.com/p2107141
خدیجه میرزایی خورشیدی، محمدشریف شریف زاده، غلامحسین عبدالله زاده، (1398). 'ارزیابی ظرفیت نهادی شرکت های تعاونی روستایی در شهرستان ساری'، نشریه علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 15(2)، صص.101-117. magiran.com/p2107141
Khadijeh Mirzaee Khorshidi, MohammadSharif Sharifzadeh , GholamHossein Abdollahzadeh, (2019). 'An Assessment of Institutional Capacity of the Rural Cooperatives in Sari County', Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 15(2), pp.101-117. magiran.com/p2107141
خدیجه میرزایی خورشیدی؛ محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده. "ارزیابی ظرفیت نهادی شرکت های تعاونی روستایی در شهرستان ساری". نشریه علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 15 ،2 ، 1398، 101-117. magiran.com/p2107141
Khadijeh Mirzaee Khorshidi; MohammadSharif Sharifzadeh ; GholamHossein Abdollahzadeh. "An Assessment of Institutional Capacity of the Rural Cooperatives in Sari County", Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 15, 2, 2019, 101-117. magiran.com/p2107141
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال