ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده شیرین گلباز، اسماعیل کرمی دهکردی، (1398). تحلیل تصمیم پذیرش نوآوری بکارگیری آبیاری مناسب در تاکستان های شهرستان خرمدره، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 6(3)، 253-264. magiran.com/p2107219
Seyede Shirin Golbaz , Esmaeil Karami Dehkordi, (2019). Analysis of Farmers' Decision for Adopting Proper Irrigation Method in Grape Orchards in the Khor’ramdar’reh Township, Rural Development Strategies, 6(3), 253-264. magiran.com/p2107219
سیده شیرین گلباز، اسماعیل کرمی دهکردی، تحلیل تصمیم پذیرش نوآوری بکارگیری آبیاری مناسب در تاکستان های شهرستان خرمدره. نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1398؛ 6(3): 253-264. magiran.com/p2107219
Seyede Shirin Golbaz , Esmaeil Karami Dehkordi, Analysis of Farmers' Decision for Adopting Proper Irrigation Method in Grape Orchards in the Khor’ramdar’reh Township, Rural Development Strategies, 2019; 6(3): 253-264. magiran.com/p2107219
سیده شیرین گلباز، اسماعیل کرمی دهکردی، "تحلیل تصمیم پذیرش نوآوری بکارگیری آبیاری مناسب در تاکستان های شهرستان خرمدره"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 6، شماره 3 (1398): 253-264. magiran.com/p2107219
Seyede Shirin Golbaz , Esmaeil Karami Dehkordi, "Analysis of Farmers' Decision for Adopting Proper Irrigation Method in Grape Orchards in the Khor’ramdar’reh Township", Rural Development Strategies 6, no.3 (2019): 253-264. magiran.com/p2107219
سیده شیرین گلباز، اسماعیل کرمی دهکردی، (1398). 'تحلیل تصمیم پذیرش نوآوری بکارگیری آبیاری مناسب در تاکستان های شهرستان خرمدره'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 6(3)، صص.253-264. magiran.com/p2107219
Seyede Shirin Golbaz , Esmaeil Karami Dehkordi, (2019). 'Analysis of Farmers' Decision for Adopting Proper Irrigation Method in Grape Orchards in the Khor’ramdar’reh Township', Rural Development Strategies, 6(3), pp.253-264. magiran.com/p2107219
سیده شیرین گلباز؛ اسماعیل کرمی دهکردی. "تحلیل تصمیم پذیرش نوآوری بکارگیری آبیاری مناسب در تاکستان های شهرستان خرمدره". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 6 ،3 ، 1398، 253-264. magiran.com/p2107219
Seyede Shirin Golbaz ; Esmaeil Karami Dehkordi. "Analysis of Farmers' Decision for Adopting Proper Irrigation Method in Grape Orchards in the Khor’ramdar’reh Township", Rural Development Strategies, 6, 3, 2019, 253-264. magiran.com/p2107219
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال