ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهناز محمدزاده، حسین شعبانعلی فمی، مسلم سواری، مهسا معتقد، مسیب بقائی، سمیرا افشاری، (1398). بکارگیری راهبردهای مدیریت آب توسط کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی درمناطق روستایی استان اصفهان، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 6(3)، 265-278. magiran.com/p2107220
Mahnaz Mohammadzadeh, Hossein Shabanali Fami , Moslem Savari, Mahsa Motaghed, Mosayab Baghaee, Samira Afshari, (2019). Application of Water Management Strategies by Small Scale Farmers in Drought Conditions in the Isfahan Province, Rural Development Strategies, 6(3), 265-278. magiran.com/p2107220
مهناز محمدزاده، حسین شعبانعلی فمی، مسلم سواری، مهسا معتقد، مسیب بقائی، سمیرا افشاری، بکارگیری راهبردهای مدیریت آب توسط کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی درمناطق روستایی استان اصفهان. نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1398؛ 6(3): 265-278. magiran.com/p2107220
Mahnaz Mohammadzadeh, Hossein Shabanali Fami , Moslem Savari, Mahsa Motaghed, Mosayab Baghaee, Samira Afshari, Application of Water Management Strategies by Small Scale Farmers in Drought Conditions in the Isfahan Province, Rural Development Strategies, 2019; 6(3): 265-278. magiran.com/p2107220
مهناز محمدزاده، حسین شعبانعلی فمی، مسلم سواری، مهسا معتقد، مسیب بقائی، سمیرا افشاری، "بکارگیری راهبردهای مدیریت آب توسط کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی درمناطق روستایی استان اصفهان"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 6، شماره 3 (1398): 265-278. magiran.com/p2107220
Mahnaz Mohammadzadeh, Hossein Shabanali Fami , Moslem Savari, Mahsa Motaghed, Mosayab Baghaee, Samira Afshari, "Application of Water Management Strategies by Small Scale Farmers in Drought Conditions in the Isfahan Province", Rural Development Strategies 6, no.3 (2019): 265-278. magiran.com/p2107220
مهناز محمدزاده، حسین شعبانعلی فمی، مسلم سواری، مهسا معتقد، مسیب بقائی، سمیرا افشاری، (1398). 'بکارگیری راهبردهای مدیریت آب توسط کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی درمناطق روستایی استان اصفهان'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 6(3)، صص.265-278. magiran.com/p2107220
Mahnaz Mohammadzadeh, Hossein Shabanali Fami , Moslem Savari, Mahsa Motaghed, Mosayab Baghaee, Samira Afshari, (2019). 'Application of Water Management Strategies by Small Scale Farmers in Drought Conditions in the Isfahan Province', Rural Development Strategies, 6(3), pp.265-278. magiran.com/p2107220
مهناز محمدزاده؛ حسین شعبانعلی فمی؛ مسلم سواری؛ مهسا معتقد؛ مسیب بقائی؛ سمیرا افشاری. "بکارگیری راهبردهای مدیریت آب توسط کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی درمناطق روستایی استان اصفهان". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 6 ،3 ، 1398، 265-278. magiran.com/p2107220
Mahnaz Mohammadzadeh; Hossein Shabanali Fami ; Moslem Savari; Mahsa Motaghed; Mosayab Baghaee; Samira Afshari. "Application of Water Management Strategies by Small Scale Farmers in Drought Conditions in the Isfahan Province", Rural Development Strategies, 6, 3, 2019, 265-278. magiran.com/p2107220
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال