ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مهتری آرانی، ابوالفضل باغبانی آرانی، یاسر مقصودی گنجه، سعید عبدالمنافی، (1398). بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر برندسازی محصولات کشاورزی در شرکت های تعاونی روستایی استان اصفهان (مورد مطالعه: محصول سیب زمینی)، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 6(3)، 319-332. magiran.com/p2107223
Mohammad Mehtari Arani, Abolfazl Baghbani Arani , Yasser Maghsoudi Ganjeh, Saed Abdolmanafi, (2019). Examining and Ranking Factors Affecting the Branding of Agricultural Products in Isfahan’s Rural Cooperative Companies (Case Study: Potato production), Rural Development Strategies, 6(3), 319-332. magiran.com/p2107223
محمد مهتری آرانی، ابوالفضل باغبانی آرانی، یاسر مقصودی گنجه، سعید عبدالمنافی، بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر برندسازی محصولات کشاورزی در شرکت های تعاونی روستایی استان اصفهان (مورد مطالعه: محصول سیب زمینی). نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1398؛ 6(3): 319-332. magiran.com/p2107223
Mohammad Mehtari Arani, Abolfazl Baghbani Arani , Yasser Maghsoudi Ganjeh, Saed Abdolmanafi, Examining and Ranking Factors Affecting the Branding of Agricultural Products in Isfahan’s Rural Cooperative Companies (Case Study: Potato production), Rural Development Strategies, 2019; 6(3): 319-332. magiran.com/p2107223
محمد مهتری آرانی، ابوالفضل باغبانی آرانی، یاسر مقصودی گنجه، سعید عبدالمنافی، "بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر برندسازی محصولات کشاورزی در شرکت های تعاونی روستایی استان اصفهان (مورد مطالعه: محصول سیب زمینی)"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 6، شماره 3 (1398): 319-332. magiran.com/p2107223
Mohammad Mehtari Arani, Abolfazl Baghbani Arani , Yasser Maghsoudi Ganjeh, Saed Abdolmanafi, "Examining and Ranking Factors Affecting the Branding of Agricultural Products in Isfahan’s Rural Cooperative Companies (Case Study: Potato production)", Rural Development Strategies 6, no.3 (2019): 319-332. magiran.com/p2107223
محمد مهتری آرانی، ابوالفضل باغبانی آرانی، یاسر مقصودی گنجه، سعید عبدالمنافی، (1398). 'بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر برندسازی محصولات کشاورزی در شرکت های تعاونی روستایی استان اصفهان (مورد مطالعه: محصول سیب زمینی)'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 6(3)، صص.319-332. magiran.com/p2107223
Mohammad Mehtari Arani, Abolfazl Baghbani Arani , Yasser Maghsoudi Ganjeh, Saed Abdolmanafi, (2019). 'Examining and Ranking Factors Affecting the Branding of Agricultural Products in Isfahan’s Rural Cooperative Companies (Case Study: Potato production)', Rural Development Strategies, 6(3), pp.319-332. magiran.com/p2107223
محمد مهتری آرانی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی؛ یاسر مقصودی گنجه؛ سعید عبدالمنافی. "بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر برندسازی محصولات کشاورزی در شرکت های تعاونی روستایی استان اصفهان (مورد مطالعه: محصول سیب زمینی)". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 6 ،3 ، 1398، 319-332. magiran.com/p2107223
Mohammad Mehtari Arani; Abolfazl Baghbani Arani ; Yasser Maghsoudi Ganjeh; Saed Abdolmanafi. "Examining and Ranking Factors Affecting the Branding of Agricultural Products in Isfahan’s Rural Cooperative Companies (Case Study: Potato production)", Rural Development Strategies, 6, 3, 2019, 319-332. magiran.com/p2107223
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال