ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عنایت الله مشفق نژادی، افشین حکمتی اصل، (1398). رتبه بندی سطوح توسعه با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (مورد مطالعه: شهرستان بویراحمد)، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 6(3)، 333-346. magiran.com/p2107224
Enaiat Moshfeghnejadi , Afshin Hekmati Assl, (2019). Ranking Development Levels Using Multi-Index Decision Making Techniques (Case Study: Boyer Ahmad County), Rural Development Strategies, 6(3), 333-346. magiran.com/p2107224
عنایت الله مشفق نژادی، افشین حکمتی اصل، رتبه بندی سطوح توسعه با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (مورد مطالعه: شهرستان بویراحمد). نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1398؛ 6(3): 333-346. magiran.com/p2107224
Enaiat Moshfeghnejadi , Afshin Hekmati Assl, Ranking Development Levels Using Multi-Index Decision Making Techniques (Case Study: Boyer Ahmad County), Rural Development Strategies, 2019; 6(3): 333-346. magiran.com/p2107224
عنایت الله مشفق نژادی، افشین حکمتی اصل، "رتبه بندی سطوح توسعه با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (مورد مطالعه: شهرستان بویراحمد)"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 6، شماره 3 (1398): 333-346. magiran.com/p2107224
Enaiat Moshfeghnejadi , Afshin Hekmati Assl, "Ranking Development Levels Using Multi-Index Decision Making Techniques (Case Study: Boyer Ahmad County)", Rural Development Strategies 6, no.3 (2019): 333-346. magiran.com/p2107224
عنایت الله مشفق نژادی، افشین حکمتی اصل، (1398). 'رتبه بندی سطوح توسعه با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (مورد مطالعه: شهرستان بویراحمد)'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 6(3)، صص.333-346. magiran.com/p2107224
Enaiat Moshfeghnejadi , Afshin Hekmati Assl, (2019). 'Ranking Development Levels Using Multi-Index Decision Making Techniques (Case Study: Boyer Ahmad County)', Rural Development Strategies, 6(3), pp.333-346. magiran.com/p2107224
عنایت الله مشفق نژادی؛ افشین حکمتی اصل. "رتبه بندی سطوح توسعه با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (مورد مطالعه: شهرستان بویراحمد)". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 6 ،3 ، 1398، 333-346. magiran.com/p2107224
Enaiat Moshfeghnejadi ; Afshin Hekmati Assl. "Ranking Development Levels Using Multi-Index Decision Making Techniques (Case Study: Boyer Ahmad County)", Rural Development Strategies, 6, 3, 2019, 333-346. magiran.com/p2107224
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال