ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمین ارمغان، (1398). ارزیابی شاخص های اجتماعی- فرهنگی در پایداری گردشگری روستاهای شهرستان نور، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 6(3)، 347-362. magiran.com/p2107225
Simin Armaqan , (2019). Evaluation of Cultural and Social Characteristic of the Nour Township in Stability of Tourist Villages, Rural Development Strategies, 6(3), 347-362. magiran.com/p2107225
سمین ارمغان، ارزیابی شاخص های اجتماعی- فرهنگی در پایداری گردشگری روستاهای شهرستان نور. نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1398؛ 6(3): 347-362. magiran.com/p2107225
Simin Armaqan , Evaluation of Cultural and Social Characteristic of the Nour Township in Stability of Tourist Villages, Rural Development Strategies, 2019; 6(3): 347-362. magiran.com/p2107225
سمین ارمغان، "ارزیابی شاخص های اجتماعی- فرهنگی در پایداری گردشگری روستاهای شهرستان نور"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 6، شماره 3 (1398): 347-362. magiran.com/p2107225
Simin Armaqan , "Evaluation of Cultural and Social Characteristic of the Nour Township in Stability of Tourist Villages", Rural Development Strategies 6, no.3 (2019): 347-362. magiran.com/p2107225
سمین ارمغان، (1398). 'ارزیابی شاخص های اجتماعی- فرهنگی در پایداری گردشگری روستاهای شهرستان نور'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 6(3)، صص.347-362. magiran.com/p2107225
Simin Armaqan , (2019). 'Evaluation of Cultural and Social Characteristic of the Nour Township in Stability of Tourist Villages', Rural Development Strategies, 6(3), pp.347-362. magiran.com/p2107225
سمین ارمغان. "ارزیابی شاخص های اجتماعی- فرهنگی در پایداری گردشگری روستاهای شهرستان نور". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 6 ،3 ، 1398، 347-362. magiran.com/p2107225
Simin Armaqan . "Evaluation of Cultural and Social Characteristic of the Nour Township in Stability of Tourist Villages", Rural Development Strategies, 6, 3, 2019, 347-362. magiran.com/p2107225
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال