به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیما حدادیان، زهرا ناجی عظیمی، ناصر مطهری فریمانی، بهروز مینایی بیدگلی، (1398). کاوش قواعد ارتباط دهنده‎ عوامل جوی با تعداد بیماران بیمارستان با استفاده از رده بندی مبتنی بر کاوش قواعد وابستگی ‎چندبعدی، نشریه مدیریت صنعتی، 11(35)، 575-599. magiran.com/p2107226
Sima Hadadian, Zahra Naji Azimi , Naser Motahari Farimani, Behrooz Minaei Bidgoli, (2020). Rule Mining about the Relationship between Climatic Factors and the Number of Patients in a Hospital Using Classification Based on Multidimensional Association Rule Mining, Journal of Industrial Management, 11(35), 575-599. magiran.com/p2107226
سیما حدادیان، زهرا ناجی عظیمی، ناصر مطهری فریمانی، بهروز مینایی بیدگلی، کاوش قواعد ارتباط دهنده‎ عوامل جوی با تعداد بیماران بیمارستان با استفاده از رده بندی مبتنی بر کاوش قواعد وابستگی ‎چندبعدی. نشریه مدیریت صنعتی، 1398؛ 11(35): 575-599. magiran.com/p2107226
Sima Hadadian, Zahra Naji Azimi , Naser Motahari Farimani, Behrooz Minaei Bidgoli, Rule Mining about the Relationship between Climatic Factors and the Number of Patients in a Hospital Using Classification Based on Multidimensional Association Rule Mining, Journal of Industrial Management, 2020; 11(35): 575-599. magiran.com/p2107226
سیما حدادیان، زهرا ناجی عظیمی، ناصر مطهری فریمانی، بهروز مینایی بیدگلی، "کاوش قواعد ارتباط دهنده‎ عوامل جوی با تعداد بیماران بیمارستان با استفاده از رده بندی مبتنی بر کاوش قواعد وابستگی ‎چندبعدی"، نشریه مدیریت صنعتی 11، شماره 35 (1398): 575-599. magiran.com/p2107226
Sima Hadadian, Zahra Naji Azimi , Naser Motahari Farimani, Behrooz Minaei Bidgoli, "Rule Mining about the Relationship between Climatic Factors and the Number of Patients in a Hospital Using Classification Based on Multidimensional Association Rule Mining", Journal of Industrial Management 11, no.35 (2020): 575-599. magiran.com/p2107226
سیما حدادیان، زهرا ناجی عظیمی، ناصر مطهری فریمانی، بهروز مینایی بیدگلی، (1398). 'کاوش قواعد ارتباط دهنده‎ عوامل جوی با تعداد بیماران بیمارستان با استفاده از رده بندی مبتنی بر کاوش قواعد وابستگی ‎چندبعدی'، نشریه مدیریت صنعتی، 11(35)، صص.575-599. magiran.com/p2107226
Sima Hadadian, Zahra Naji Azimi , Naser Motahari Farimani, Behrooz Minaei Bidgoli, (2020). 'Rule Mining about the Relationship between Climatic Factors and the Number of Patients in a Hospital Using Classification Based on Multidimensional Association Rule Mining', Journal of Industrial Management, 11(35), pp.575-599. magiran.com/p2107226
سیما حدادیان؛ زهرا ناجی عظیمی؛ ناصر مطهری فریمانی؛ بهروز مینایی بیدگلی. "کاوش قواعد ارتباط دهنده‎ عوامل جوی با تعداد بیماران بیمارستان با استفاده از رده بندی مبتنی بر کاوش قواعد وابستگی ‎چندبعدی". نشریه مدیریت صنعتی، 11 ،35 ، 1398، 575-599. magiran.com/p2107226
Sima Hadadian; Zahra Naji Azimi ; Naser Motahari Farimani; Behrooz Minaei Bidgoli. "Rule Mining about the Relationship between Climatic Factors and the Number of Patients in a Hospital Using Classification Based on Multidimensional Association Rule Mining", Journal of Industrial Management, 11, 35, 2020, 575-599. magiran.com/p2107226
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال