ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه شادمهر، ناهید رامک، علیرضا سنگانی، (1399). بررسی نقش میزان فشار روانی ادراک شده در سلامت افراد مشکوک به بیماری کووید-19، مجله طب نظامی، 22(2)، 115-121. magiran.com/p2107269
Mahdieh Bahramnia, Nahid Ramak, Alireza Sangani, (2020). The Role of Perceived Mental Stress in the Health of Suspected Cases to COVID-19, Journal of Military Medicine, 22(2), 115-121. magiran.com/p2107269
مرضیه شادمهر، ناهید رامک، علیرضا سنگانی، بررسی نقش میزان فشار روانی ادراک شده در سلامت افراد مشکوک به بیماری کووید-19. مجله طب نظامی، 1399؛ 22(2): 115-121. magiran.com/p2107269
Mahdieh Bahramnia, Nahid Ramak, Alireza Sangani, The Role of Perceived Mental Stress in the Health of Suspected Cases to COVID-19, Journal of Military Medicine, 2020; 22(2): 115-121. magiran.com/p2107269
مرضیه شادمهر، ناهید رامک، علیرضا سنگانی، "بررسی نقش میزان فشار روانی ادراک شده در سلامت افراد مشکوک به بیماری کووید-19"، مجله طب نظامی 22، شماره 2 (1399): 115-121. magiran.com/p2107269
Mahdieh Bahramnia, Nahid Ramak, Alireza Sangani, "The Role of Perceived Mental Stress in the Health of Suspected Cases to COVID-19", Journal of Military Medicine 22, no.2 (2020): 115-121. magiran.com/p2107269
مرضیه شادمهر، ناهید رامک، علیرضا سنگانی، (1399). 'بررسی نقش میزان فشار روانی ادراک شده در سلامت افراد مشکوک به بیماری کووید-19'، مجله طب نظامی، 22(2)، صص.115-121. magiran.com/p2107269
Mahdieh Bahramnia, Nahid Ramak, Alireza Sangani, (2020). 'The Role of Perceived Mental Stress in the Health of Suspected Cases to COVID-19', Journal of Military Medicine, 22(2), pp.115-121. magiran.com/p2107269
مرضیه شادمهر؛ ناهید رامک؛ علیرضا سنگانی. "بررسی نقش میزان فشار روانی ادراک شده در سلامت افراد مشکوک به بیماری کووید-19". مجله طب نظامی، 22 ،2 ، 1399، 115-121. magiran.com/p2107269
Mahdieh Bahramnia; Nahid Ramak; Alireza Sangani. "The Role of Perceived Mental Stress in the Health of Suspected Cases to COVID-19", Journal of Military Medicine, 22, 2, 2020, 115-121. magiran.com/p2107269
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال