ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا محمدزاده، (1399). اثربخشی برنامه مراقبت بهداشتی و نظارت دارویی الکترونیکی جهت پیشگیری از ابتلا به کووید-19 و تبعیت از رژیم درمانی در بیماران مزمن قلبی-یک مطالعه پایلوت، مجله طب نظامی، 22(2)، 139-146. magiran.com/p2107272
Alireza Mohammadzadeh, (2020). Effectiveness of Electronic Health Care and Drug Monitoring Program to Prevent COVID-19 and Adherence to Therapeutic Regimen in Patients with Ischemic Heart Disease- A Pilot Study, Journal of Military Medicine, 22(2), 139-146. magiran.com/p2107272
علیرضا محمدزاده، اثربخشی برنامه مراقبت بهداشتی و نظارت دارویی الکترونیکی جهت پیشگیری از ابتلا به کووید-19 و تبعیت از رژیم درمانی در بیماران مزمن قلبی-یک مطالعه پایلوت. مجله طب نظامی، 1399؛ 22(2): 139-146. magiran.com/p2107272
Alireza Mohammadzadeh, Effectiveness of Electronic Health Care and Drug Monitoring Program to Prevent COVID-19 and Adherence to Therapeutic Regimen in Patients with Ischemic Heart Disease- A Pilot Study, Journal of Military Medicine, 2020; 22(2): 139-146. magiran.com/p2107272
علیرضا محمدزاده، "اثربخشی برنامه مراقبت بهداشتی و نظارت دارویی الکترونیکی جهت پیشگیری از ابتلا به کووید-19 و تبعیت از رژیم درمانی در بیماران مزمن قلبی-یک مطالعه پایلوت"، مجله طب نظامی 22، شماره 2 (1399): 139-146. magiran.com/p2107272
Alireza Mohammadzadeh, "Effectiveness of Electronic Health Care and Drug Monitoring Program to Prevent COVID-19 and Adherence to Therapeutic Regimen in Patients with Ischemic Heart Disease- A Pilot Study", Journal of Military Medicine 22, no.2 (2020): 139-146. magiran.com/p2107272
علیرضا محمدزاده، (1399). 'اثربخشی برنامه مراقبت بهداشتی و نظارت دارویی الکترونیکی جهت پیشگیری از ابتلا به کووید-19 و تبعیت از رژیم درمانی در بیماران مزمن قلبی-یک مطالعه پایلوت'، مجله طب نظامی، 22(2)، صص.139-146. magiran.com/p2107272
Alireza Mohammadzadeh, (2020). 'Effectiveness of Electronic Health Care and Drug Monitoring Program to Prevent COVID-19 and Adherence to Therapeutic Regimen in Patients with Ischemic Heart Disease- A Pilot Study', Journal of Military Medicine, 22(2), pp.139-146. magiran.com/p2107272
علیرضا محمدزاده. "اثربخشی برنامه مراقبت بهداشتی و نظارت دارویی الکترونیکی جهت پیشگیری از ابتلا به کووید-19 و تبعیت از رژیم درمانی در بیماران مزمن قلبی-یک مطالعه پایلوت". مجله طب نظامی، 22 ،2 ، 1399، 139-146. magiran.com/p2107272
Alireza Mohammadzadeh. "Effectiveness of Electronic Health Care and Drug Monitoring Program to Prevent COVID-19 and Adherence to Therapeutic Regimen in Patients with Ischemic Heart Disease- A Pilot Study", Journal of Military Medicine, 22, 2, 2020, 139-146. magiran.com/p2107272
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال