ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی هاشمی نیک، زهرا پارسایی مهر، مهدی جمالی نیک، علی تاج آبادی، (1399). چالش زنجیره انتقال و استراتژی های اثربخش بیمارستانی در کنترل شیوع کووید-19، مجله طب نظامی، 22(2)، 205-206. magiran.com/p2107280
Morteza Hasheminik, Zahra Parsaeimehr, Mehdi Jamalinik, Ali Tajabadi, (2020). The Challenge of Transmission Chain and Effective Hospital Strategies in Controlling the Prevalence of Covid-19, Journal of Military Medicine, 22(2), 205-206. magiran.com/p2107280
مرتضی هاشمی نیک، زهرا پارسایی مهر، مهدی جمالی نیک، علی تاج آبادی، چالش زنجیره انتقال و استراتژی های اثربخش بیمارستانی در کنترل شیوع کووید-19. مجله طب نظامی، 1399؛ 22(2): 205-206. magiran.com/p2107280
Morteza Hasheminik, Zahra Parsaeimehr, Mehdi Jamalinik, Ali Tajabadi, The Challenge of Transmission Chain and Effective Hospital Strategies in Controlling the Prevalence of Covid-19, Journal of Military Medicine, 2020; 22(2): 205-206. magiran.com/p2107280
مرتضی هاشمی نیک، زهرا پارسایی مهر، مهدی جمالی نیک، علی تاج آبادی، "چالش زنجیره انتقال و استراتژی های اثربخش بیمارستانی در کنترل شیوع کووید-19"، مجله طب نظامی 22، شماره 2 (1399): 205-206. magiran.com/p2107280
Morteza Hasheminik, Zahra Parsaeimehr, Mehdi Jamalinik, Ali Tajabadi, "The Challenge of Transmission Chain and Effective Hospital Strategies in Controlling the Prevalence of Covid-19", Journal of Military Medicine 22, no.2 (2020): 205-206. magiran.com/p2107280
مرتضی هاشمی نیک، زهرا پارسایی مهر، مهدی جمالی نیک، علی تاج آبادی، (1399). 'چالش زنجیره انتقال و استراتژی های اثربخش بیمارستانی در کنترل شیوع کووید-19'، مجله طب نظامی، 22(2)، صص.205-206. magiran.com/p2107280
Morteza Hasheminik, Zahra Parsaeimehr, Mehdi Jamalinik, Ali Tajabadi, (2020). 'The Challenge of Transmission Chain and Effective Hospital Strategies in Controlling the Prevalence of Covid-19', Journal of Military Medicine, 22(2), pp.205-206. magiran.com/p2107280
مرتضی هاشمی نیک؛ زهرا پارسایی مهر؛ مهدی جمالی نیک؛ علی تاج آبادی. "چالش زنجیره انتقال و استراتژی های اثربخش بیمارستانی در کنترل شیوع کووید-19". مجله طب نظامی، 22 ،2 ، 1399، 205-206. magiran.com/p2107280
Morteza Hasheminik; Zahra Parsaeimehr; Mehdi Jamalinik; Ali Tajabadi. "The Challenge of Transmission Chain and Effective Hospital Strategies in Controlling the Prevalence of Covid-19", Journal of Military Medicine, 22, 2, 2020, 205-206. magiran.com/p2107280
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال