ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب شایقیان، پریسا امیری، الناز حاجتی، صفورا غریب زاده، (1398). نقش تعدیل کننده الکسیتایمیا در رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده، کیفیت زندگی وابسته به دیابت و هموگلوبین گلیکوزیله در مبتلایان به دیابت نوع دو، مجله پژوهش و سلامت، 10(1)، 27-34. magiran.com/p2107304
Zeinab Shayeghian, Parisa Amiri, Elnaz Hajati, Safoora Gharibzadeh, (2020). Moderating Role of Alexithymia in Relationship Between Perceived Social Support, Diabetes-Related Quality of Life, and Glycated Hemoglobin in Patients With Type 2 Diabetes, Journal of Research & Health, 10(1), 27-34. magiran.com/p2107304
زینب شایقیان، پریسا امیری، الناز حاجتی، صفورا غریب زاده، نقش تعدیل کننده الکسیتایمیا در رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده، کیفیت زندگی وابسته به دیابت و هموگلوبین گلیکوزیله در مبتلایان به دیابت نوع دو. مجله پژوهش و سلامت، 1398؛ 10(1): 27-34. magiran.com/p2107304
Zeinab Shayeghian, Parisa Amiri, Elnaz Hajati, Safoora Gharibzadeh, Moderating Role of Alexithymia in Relationship Between Perceived Social Support, Diabetes-Related Quality of Life, and Glycated Hemoglobin in Patients With Type 2 Diabetes, Journal of Research & Health, 2020; 10(1): 27-34. magiran.com/p2107304
زینب شایقیان، پریسا امیری، الناز حاجتی، صفورا غریب زاده، "نقش تعدیل کننده الکسیتایمیا در رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده، کیفیت زندگی وابسته به دیابت و هموگلوبین گلیکوزیله در مبتلایان به دیابت نوع دو"، مجله پژوهش و سلامت 10، شماره 1 (1398): 27-34. magiran.com/p2107304
Zeinab Shayeghian, Parisa Amiri, Elnaz Hajati, Safoora Gharibzadeh, "Moderating Role of Alexithymia in Relationship Between Perceived Social Support, Diabetes-Related Quality of Life, and Glycated Hemoglobin in Patients With Type 2 Diabetes", Journal of Research & Health 10, no.1 (2020): 27-34. magiran.com/p2107304
زینب شایقیان، پریسا امیری، الناز حاجتی، صفورا غریب زاده، (1398). 'نقش تعدیل کننده الکسیتایمیا در رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده، کیفیت زندگی وابسته به دیابت و هموگلوبین گلیکوزیله در مبتلایان به دیابت نوع دو'، مجله پژوهش و سلامت، 10(1)، صص.27-34. magiran.com/p2107304
Zeinab Shayeghian, Parisa Amiri, Elnaz Hajati, Safoora Gharibzadeh, (2020). 'Moderating Role of Alexithymia in Relationship Between Perceived Social Support, Diabetes-Related Quality of Life, and Glycated Hemoglobin in Patients With Type 2 Diabetes', Journal of Research & Health, 10(1), pp.27-34. magiran.com/p2107304
زینب شایقیان؛ پریسا امیری؛ الناز حاجتی؛ صفورا غریب زاده. "نقش تعدیل کننده الکسیتایمیا در رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده، کیفیت زندگی وابسته به دیابت و هموگلوبین گلیکوزیله در مبتلایان به دیابت نوع دو". مجله پژوهش و سلامت، 10 ،1 ، 1398، 27-34. magiran.com/p2107304
Zeinab Shayeghian; Parisa Amiri; Elnaz Hajati; Safoora Gharibzadeh. "Moderating Role of Alexithymia in Relationship Between Perceived Social Support, Diabetes-Related Quality of Life, and Glycated Hemoglobin in Patients With Type 2 Diabetes", Journal of Research & Health, 10, 1, 2020, 27-34. magiran.com/p2107304
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال