ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Yousef Nikmanesh, Shohreh Shahmahmoodi, Ramin Yaghobi, SayedMahdi Marashi, Mahmood Mahmoudi, Mahdokht Hossein Aghdaie, Maryam Khosravi, MohammadHossein Karimi , (2020). Effect of Cytomegalovirus Recombinant Phosphoprotein 150 (pp150) on Function and Maturation of Murine Dendritic Cells: an In-Vitro Study, Iranian journal of immunology, 17(1), 26-40. magiran.com/p2107505
Yousef Nikmanesh, Shohreh Shahmahmoodi, Ramin Yaghobi, SayedMahdi Marashi, Mahmood Mahmoudi, Mahdokht Hossein Aghdaie, Maryam Khosravi, MohammadHossein Karimi , Effect of Cytomegalovirus Recombinant Phosphoprotein 150 (pp150) on Function and Maturation of Murine Dendritic Cells: an In-Vitro Study, Iranian journal of immunology, 2020; 17(1): 26-40. magiran.com/p2107505
Yousef Nikmanesh, Shohreh Shahmahmoodi, Ramin Yaghobi, SayedMahdi Marashi, Mahmood Mahmoudi, Mahdokht Hossein Aghdaie, Maryam Khosravi, MohammadHossein Karimi , "Effect of Cytomegalovirus Recombinant Phosphoprotein 150 (pp150) on Function and Maturation of Murine Dendritic Cells: an In-Vitro Study", Iranian journal of immunology 17, no.1 (2020): 26-40. magiran.com/p2107505
Yousef Nikmanesh, Shohreh Shahmahmoodi, Ramin Yaghobi, SayedMahdi Marashi, Mahmood Mahmoudi, Mahdokht Hossein Aghdaie, Maryam Khosravi, MohammadHossein Karimi , (2020). 'Effect of Cytomegalovirus Recombinant Phosphoprotein 150 (pp150) on Function and Maturation of Murine Dendritic Cells: an In-Vitro Study', Iranian journal of immunology, 17(1), pp.26-40. magiran.com/p2107505
Yousef Nikmanesh; Shohreh Shahmahmoodi; Ramin Yaghobi; SayedMahdi Marashi; Mahmood Mahmoudi; Mahdokht Hossein Aghdaie; Maryam Khosravi; MohammadHossein Karimi . "Effect of Cytomegalovirus Recombinant Phosphoprotein 150 (pp150) on Function and Maturation of Murine Dendritic Cells: an In-Vitro Study", Iranian journal of immunology, 17, 1, 2020, 26-40. magiran.com/p2107505
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال